loader image

ສຍລ ຂັ້ນກະຊວງ-ອົງການ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຂັ້ນກະຊວງ – ອົງການ

ທ່ານ ນ. ອຳທິລໍ ລັດຖະຍອດ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ນ. ບົວຄຳ ດາວສະຫວັນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ທ່ານ ນ. ສິຣິພອນ ຄູຫາເທບ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ

ທ່ານ ນ. ອຳມະລີ ຈັນທະພອນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ

ທ່ານ ນ. ມອນທອງ ອິນທະວົງ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ທ່ານ ນ. ສຸກສະຫວາດ ບຸນມາແສງ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ