ສຍລ ຂັ້ນກະຊວງ-ອົງການ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຂັ້ນກະຊວງ – ອົງການ

ທ່ານ ປອ ນ. ຈັນທະຄອນ ບົວລະພັນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ທ່ານ ນ. ໄກມະນີ ອໍລະບຸນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ທ່ານ ນ. ແສງເດືອນ ວົງອິນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ທ່ານ ນ. ເກສອນ ສຸລິວົງ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ

ທ່ານ ນ. ວັນ ດີລະພັນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ທ່ານ ນ. ມອນທອງ ອິນທະວົງ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ