ສຍລ ຂັ້ນກະຊວງ-ອົງການ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຂັ້ນກະຊວງ – ອົງການ

ທ່ານ ນ. ບົວຄຳ ດາວສະຫວັນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ທ່ານ ນ. ທອງຈັນ ອາຄະມາເຂດ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ທ່ານ ນ. ດາວອນ ທອງຈັນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ພາກສ່ວນ: ກະຊວງການເງິນ