ບັນດານິຕິກຳ

  • Home
  • /
  • ບັນດານິຕິກຳ
ຄົ້ນຫາເອກະສານ

ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015)

ລັດຖະທຳມະນູນ | 30-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບ ປີ 2015

ກົດໝາຍ | 30-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ກົດໝາຍ | 30-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກົດໝາຍ | 30-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ

ກົດໝາຍ | 30-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີເດັກ

ກົດໝາຍ | 30-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ກົດໝາຍ | 30-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

ກົດໝາຍ | 30-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ກົດໝາຍ | 30-09-2022