ບັນດານິຕິກຳ

  • Home
  • /
  • ບັນດານິຕິກຳ
ຄົ້ນຫາເອກະສານ

ກົດໝາຍ ການເລືອດຕັ້ງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກົດໝາຍ | 25-08-2022

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ກົດໝາຍ | 25-08-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ

ກົດໝາຍ | 30-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກົດໝາຍ | 30-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກົດໝາຍ | 30-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກົດໝາຍ | 30-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກົດໝາຍ | 30-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ

ກົດໝາຍ | 30-09-2022

ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ

ກົດໝາຍ | 30-09-2022

ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ

ກົດໝາຍ | 30-09-2022