ໂທລະສັບ 021 316253

Udomxay Provincial Women’s Union organizes the 2022 3D competition

Sep 30, 2022 | news & activities

The conclusion ceremony of the implementation of the 2022 Udomxay Provincial Women’s League 3 Good Competition was held on September 29, 2022 at the meeting room of 3 mass organizations under the chairmanship of Mr. Amphon Intala, the president of the League of Women’s League. It was an honor to attend this time with Mrs. Bouathong Vananarat of the party committee, vice president of the Provincial Women’s League, with guests from the League of Women’s League, surrounding units, and members of the League of Women’s League. A total of 17 women and 2 men participated.
In the ceremony, Mr. N. Amphone Intala, the president of the Women’s League of Roots, gave a summary of activities over the past 1 year that have been implemented in the 3 good works, which have both good points, weak points and solutions in the future, in accordance with their sectors, related to the implementation of the 3 good competition terms of the Lao Women’s Federation, with follow-up activities, encouraging the members of the women’s union regularly, continuously and through the implementation of the 3 good competition terms related to the creation of clean, strong, solid party units, patriotism and development, various processes of the state party. The Lao National Front Organization, Veterans Union, other mass organizations and specialized work saw that the members actively participated in the implementation of the content of the 3 good competition: good citizens, good development, building a good family, with the following results: attention to the implementation of the 3 good competition, good citizens can be selected 18 comrades equal to 100%, good development equal to 100% compared to the planned plan, 5% more than the plan and good family built equal to 100% compared to the planned plan, 2% more than the 3 good individuals can be selected Type 1, number 18 Yes, equal to 100%; In addition to other activities, the members of the women’s union within the foundation have developed a lifestyle to solve poverty by creating opportunities, conditions for mutual help, so that the members of the women’s union have access to financial resources to build a better family economy. Along with the implementation of the 3-D competition, the women’s union of the province also established a savings group starting from 4/11/2007, which up to now has a total of 24 members, 21 women and 3 men. In 2021, members are encouraged to deposit into the fund an average of 700,000 kip per month. Currently there is 74,880,000 kip. ໄດ້ປ່ອຍກູ້ໃຫ້ສະມາຊິກກູ້ຢືມສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ຈໍານວນເງິນ 47,000,000 ກີບ ເພື່ອສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ພາຍໃຕ້ລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ເຊິ່ງໄດ້ຍາດເວລານອກໂມງລັດຖະການ ເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການບໍລິການຕັດຫຍິບ, ປູກພືດຜັກ, ຜະລິດສະບູ, ຢາມ່ອງ, ສະກັດນໍ້າມັນນວດ, ປຸງແຕ່ງ ຊາຂີງ-ຊາຂີ້ໝີ້ນ, ລ້ຽງຈິ້ງລີດ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບພົ້ນເດັ່ນໃນປີ 2022 ມີ 5 ຄອບຄົວ ຕໍ່ກັບຜົາງານດັ່ງນີ້ແລ້ວທຽບໃສ່ມາດຖານເງື່ອນໄຂແມ່ນບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເຮັດໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຍືນ 3 ດີ ເພື່ອເປັນບ່ອນອິງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ.
At the end of the ceremony Mr. N. Bouathong Vananarat, the member of the party, the vice president of the provincial women’s union also gave a speech to the members of the grassroots, who first praised the achievements of the members, and he emphasized some issues that need to be addressed, such as continuing to educate the political mind, pay attention to the preservation of the Lao women’s tradition of the house 3, water, 4 good, bring the documents related to the rights and roles of men and women, the rules of the Lao women’s union put out to see the members understand on a regular basis, and continue to gather unity within the grassroots.