ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈມາດຖານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

Nov 9, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 07 ພະຈິກ 2023, ພະນັກງານການນຳ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ນຳໂດຍທ່ານ ນາງ ລາວັນ ສຸດທິສານ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ພ້ອມຄະນະ ຈຳນວນ 14 ທ່ານ ຍິງ 13 ທ່ານ ຊາຍ 01 ທ່ານ ໄດ້ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈມາດຖານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄວຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ, ການສຶກສາຄວາມອ່ອນໄຫວທາງເພດ, ການປະດິດສ້າງທີ່ແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳທີ່ຈຳເປັນໃນການດຳລົງຊີວິດ, ວັດທະນະທຳທີ່ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຕໍ່ບົດບາດສິດທິຂອງແມ່ຍິງ, ການບໍລິຫານຈັດການ-ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ສະຖິຕິ ແລະ ການວາງແຜນນຳໃຊ້ ເວົ້າສະເພາະ ບົດບາດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນນີ້ ໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນການເຮັດວຽກຂອງພະແນກປົກປ້ອງສິດທິທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ພະແນກພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຝຶກອົບຮົມ, ພະແນກບໍລິຫານ-ວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ພະແນກ ຕ້ານ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ເຊິ່ງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະໃນວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງ ເພື່ອລາຍງານກໍລະນີຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄອບຄົວ-ສັງຄົມ, ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈໃນສັງຄົມກ່ຽວກັບວຽກງານນີ້ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານສົ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ