ແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍິງ ແມ່ນມີສິດພື້ນຖານທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດໂດຍປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງ,

Mar 13, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍິງ ໃນທຸກຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແມ່ນມີສິດພື້ນຖານທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດໂດຍປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງ, ມີສິດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຊີວິດຂອງຕົນເອງ, ທັງອອນລາຍ ແລະ ໃນໂລກຄວາມເປັນຈິງ.
ຮ່ວມກັບພວກເຮົາເພື່ອຮຽກຮ້ອງ© #ລິຂະສິດ ຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ📌
___________
👭Women and girls, in all their diversities, have the fundamental right to live free from violence and to have agency over their bodies and lives, both offline and in virtual spaces.
Join us to claim the © #bodyright of your own body📌