ເຊີນຊວນເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສົ່ງຜົນງານລະຄອນສັ້ນ ຫຼື ຮ້ອງເພງ

Nov 18, 2022 | ເດັ່ນ

ຂໍເຊີນຊວນທຸກທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສົ່ງຜົນງານລະຄອນສັ້ນ ຫຼື ຮ້ອງເພງ ເນື່ອງໃນ 16 ວັນ! ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ.