ຮີດຄອງປະເພນີ ບໍ່ແມ່ນເຫດຜົນໃນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

May 3, 2024 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ຮີດຄອງປະເພນີ ບໍ່ແມ່ນເຫດຜົນໃນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ອາດເປັນຮູບພາບຂອງ ຂໍ້ຄວາມ