ຝຶກອົບຮົມອາສາ ສະໝັກຂອງສູນ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງ ໂຄງການ

Jul 18, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ສູນສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ (ສູນ GEVAW), ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ ຍິງລາວ ຮ່ວມມືກັບ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກະກຽມການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມອາສາ ສະໝັກຂອງສູນ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງ ໂຄງການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງເພື່ອເຊື່ອມສານ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນ ແຜນພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ (P-EVAW 2020-2024)
ສູນ GEVAW ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳສູນ ແລະ ໂຄສະນາກິດຈະກຳຝຶກອົບຮົມອາສາສະໝັກ ໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ສູນຍັງໄດ້ສຳມະນາຫົວຂໍ້ “ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ ທີ່ເກີດຈາກການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ” ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາສົນໃຈ ແລະ ແກ້ໄຂການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ເຊີ່ງມີ ນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານ ຈາກຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ທັງໝົດ 315 ທ່ານ, ເປັນຍິງ 239 ທ່ານ. ໃນເດືອນສິງຫາ, ນັກສຶກສາ 35 ທ່ານ ຈະໄດ້ຮັບຄັດເລືອກ ຜ່ານການສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມ, ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 05 ວັນ (30 ຊົ່ວໂມງ) ຊື່ງປະກອບມີຫົວຂໍ້: ຈັນຍາບັນຂອງອາສາສະໝັກ, ການເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ວິທີການອອກແບບ ການຝຶກອົບຮົມແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການໂຄສະນາ ປູກຈິດສຳນຶກ. ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ ອາສາສະໝັກຈະເຂົ້າຮ່ວມໃຈກິດຈະກຳໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກິດຈະກຳໃນຊຸມຊົນ ທີ່ຈັດໂດຍ ສູນ GEVAW