ຝຶກອົບຮົມທັກສະການສື່ສານ ເພື່ອການປ່ຽນແປງ ສັງຄົມ ແລະ ພຶດຕິກຳ ຊຸດທີ 3

Oct 12, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ UNDP Lao PDR ພາຍໃຕ້ໂຄງການການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອເຊື່ອມສານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ (ໂຄງການຄັນຮົ່ມ) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມທັກສະການສື່ສານ ເພື່ອການປ່ຽນແປງ ສັງຄົມ ແລະ ພຶດຕິກຳ ຊຸດທີ 3 ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 11-14 ກັນຍາ 2023, ທີ່ ຫ້ອງການ UN House ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ສີສະຫວັນ ເດດວົງສອນ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ທັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຄັນຮົ່ມ, ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຕາງໜ້າມາຈາກ ຫ້ອງການ, ກົມ, ສູນ, ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ ຂອງ ສສຍລ, ພ້ອມດ້ວຍທີມງານຊ່ຽວຊານ ຈາກອົງການ ສປຊ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຄັນຮົ່ມ, ລວມທັງໝົດ 21ທ່ານ (ຍິງ 18 ທ່ານ).
ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມ ເສີມສ້າງທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄູຝຶກຂອງ ສສຍລ ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອພັດທະນາທັກສະ, ວິທີການຂຽນບົດໂຄສະນາທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາສື່ສານ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການ ສປຊ (UNDP) ພາຍໃຕ້ ໂຄງການການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງເພື່ອເຊື່ອມສານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ (ໂຄງການຄັນຮົ່ມ).