ໂທລະສັບ 021 316253

ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບ ປີ 2015

ກົດໝາຍ | 29-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ກົດໝາຍ | 29-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກົດໝາຍ | 29-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ

ກົດໝາຍ | 29-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີເດັກ

ກົດໝາຍ | 29-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ກົດໝາຍ | 28-09-2022

ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ

ກົດໝາຍ | 20-09-2022

ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ

ກົດໝາຍ | 20-09-2022