ໂທລະສັບ 021 316253

ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ກົດໝາຍ | 30-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີເດັກ

ກົດໝາຍ | 29-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ

ກົດໝາຍ | 29-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກົດໝາຍ | 29-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ກົດໝາຍ | 29-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບ ປີ 2015

ກົດໝາຍ | 29-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

ກົດໝາຍ | 29-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກົດໝາຍ | 29-09-2022