loader image

ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ກົດໝາຍ | 30-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ

ກົດໝາຍ | 29-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກົດໝາຍ | 29-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກົດໝາຍ | 29-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກົດໝາຍ | 29-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກົດໝາຍ | 29-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ

ກົດໝາຍ | 29-09-2022

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບ ປີ 2015

ກົດໝາຍ | 29-09-2022