ໂທລະສັບ 021 316253

ບັນດານິຕິກຳ

ນິຕິກຳ

ດຳລັດ

ກົດໝາຍ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ແຈ້ງການ


NameCategoryEditDeleted
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວກົດໝາຍ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍກົດໝາຍ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນກົດໝາຍ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີເດັກກົດໝາຍ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວກົດໝາຍ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ)ກົດໝາຍ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງກົດໝາຍ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບ ປີ 2015ກົດໝາຍ
ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015)ລັດຖະທຳມະນູນ
ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງກົດໝາຍ
ປະມວນກົດໝາຍອາຍາກົດໝາຍ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກກົດໝາຍ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ)ກົດໝາຍ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)ກົດໝາຍ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ)ກົດໝາຍ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ)ກົດໝາຍ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງກົດໝາຍ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດກົດໝາຍ
ກົດໝາຍ ການເລືອດຕັ້ງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ)ກົດໝາຍ
You do not have permission to view this form.