ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງບໍ່ມີພຽງແຕ່ຮ່າງກາຍ?

Dec 8, 2022 | ກິດຈະກຳ, ເດັ່ນ

ອີງຕາມກົດໝາຍລາວ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແມ່ນພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ ຫຼື ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ, ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ທາງເພດ ແລະ ຊັບສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດ.
ທ່ານສາມາດພິມບາງຕົວຢ່າງທີ່ເປັນພຶດຕິກຳຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງແຕ່ລະປະເພດ ລົງໃນບ່ອນໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ
KOICA Office in Lao PDR | ກະບອກສຽງແມ່ຍິງລາວ | UNFPA Laos | UN Women | UNDP Lao PDR |