ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຕໍ່ຊຸມຊົນ

Sep 5, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ, ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຕໍ່ຊຸມຊົນ

ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຊຸມຊົນແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອ ຫຼື ວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ບໍ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ, ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ພາຊະນະບັນຈຸຕ່າງໆໃນຄົວເຮືອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ບໍລິການລວມເຖິງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ປົນເປື້ອນສານອັນຕະລາຍຫຼືເຄມີແລະບໍ່ສາມາດຖິ້ມລວມກັບຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປໄດ້ ຊຶ່ງມີລັກສະນະເປັນພິດ, ໄວໄຟ, ກັດເປື່ອຍ, ກຳມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ ໂດຍເປັນຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ຫຼື ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ກະປ໋ອງຢາສີດຍຸງ, ຢາຂ້າແມງໄມ້,ຖ່ານໄຟສາຍ, ຫຼອດໄຟ, ນໍ້າມັນເຄື່ອງເກົ່າ, ຢາປົວພະຍາດທີ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ອື່ນໆໂດຍທົ່ວໄປອຸປະກອນ, ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ພາຊະນະບັນຈຸສານອັນຕະລາຍ ຫຼື ເຄມີຈະມີສານເຄມີຕິດ ເພື່ອເຕືອນຄວາມອັນຕະລາຍ ຊຶ່ງສາມາດສັງເກຮູບແລະສັນຍາລັກທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງຜະລິດຕະພັນ ເຊັ່ນ: ອັນຕະລາຍ (DANGER), ເປັນພິດ ດ(TOXIC),ກັດເປື່ອຍ (CORROSIVE), ລະເບີດ (EXPLOSIVE), ຄຳເຕືອນ(CAUTION) ແລະ ໄວ(FLAMMABLE).ປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍມີແຫຼ່ງກຳເນີດມາຈາກປະຊາຊົນ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການໃນຊຸມຊົນ ທີ່ນຳໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ແລະ ເຄມີເຊື່ອມຄຸນນະພາບ ຫຼື ໃຊ້ໝົດແລ້ວ ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ຄົວເຮືອນ,ຫ້ອງການ, ໂຮງແຮມ, ທຸລະກິດຄົວເຮືອນ, ຕະຫຼາດ, ຊຶ່ງປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍມີຫຼາຍກວ່າ23 ປະເພດ ແຕ່ທີ່ພົບເຫັນສ່ວນຫຼາຍແລະ ມີອັດຕາສ່ວນເກີດຂຶ້ນສູງກວ່າ 90% ແມ່ນມີ 8 ປະເພດເຊັ່ນ: ສານເຄມີເປັນພິດຕ່າງ,ນໍ້າມັນເຄື່ອງເກົ່າທີ່ໃຊ້ແລ້ວແລະ ສາມາດນຳກັບມາຜະລິດໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້, ແບັດເຕີລີ້, ຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອຈາກສາທາລະນະສຸກ, ນໍ້າມັນເຄື່ອງເກົ່າ ທີ່ບໍ່ສາມາດນຳກັບມາຜະລິດໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້, ຂີ້ເຫຍື້ອເອເລັກໂຕຣນິກ, ສິ່ງເສດເຫຼືອປະເພດກະປ໋ອງສະເປຣ ແລະ ຫຼອດໄຟເກົ່າ.ຖ້າເຮົາຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍລວມກັບຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ ຂີ້ເຫຍື້ອທີອັນຕະລາຍຈະຖືກນຳໄປກຳຈັດແບບບໍ່ຖືກວິທີຕາມຫຼັກວິຊາການຈະເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ດັ່ງນີ້:

– ກໍລະນີຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຖືກນຳໄປຈູດໃນກາງແຈ້ງ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີເສດຝຸ່ນ, ຄວັນ, ຂີ້ເຖົ່າ ສານພິດອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້ຈະປົນເປື້ອນຢູ່ໃນອາກາດ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາສູດດົມເຂົ້າໄປເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບຫາຍໃຈຂອງມະນຸດເຮົາ.

– ກໍລະນີນຳເອົາຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍນຳໄປຝັງໃນສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍສະເພາະຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດລົງສູ່ພື້ນດິນ, ແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດ ແລະ ນໍ້າໃຕ້ດິນ ອັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ໂດຍຜ່ານວົງຈອນຕ່ອງໂສ້ອາຫານ.

– ເມື່ອຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ປົນເປື້ອນເຂົ້າສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ມະນຸດເຮົາສາມາດຮັບສານອັນຕະລາຍເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ 3 ທາງຄື:ລະບົບທາງເດີນອາຫານ, ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ ການສຳພັັດຕົວຈິງ.

ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນເອົາໃຈໃສ່ ໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວນໄຈ້ແຍກໃຫ້ຖືກວິທີ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງມະນຸດເຮົາ.

ຕົວຈິງ.ຂໍ້ມູນຈາກ: ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຊຸມຊົນ

ໂດຍ: ວັນທິດາ