ສຍລ ຂັ້ນແຂວງ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຂັ້ນແຂວງ

ທ່ານ ນ. ກຽນຕາ ວັນມະນາ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ

ທ່ານ ນ. ສີສະຫວັດ ໂຄດທະວົງສາ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ

ທ່ານ ນ. ວາດສະໜາ ໂພໄຊຍະວົງ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ແຂວງ: ສາລະວັນ

ທ່ານ ນ. ວິໄລວັນ ດາລາສິນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ແຂວງ: ເຊກອງ

ທ່ານ ນ. ຈັນເພັດ ຈັນທະມາດ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ແຂວງ: ອັດຕະປື

ທ່ານ ນ. ເຕດາວັນ ແກ້ວພິລາວັນ

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ | ແຂວງ: ຈຳປາສັກ