ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງບໍ່ມີພຽງແຕ່ຮ່າງກາຍ?

Dec 8, 2022 | ກິດຈະກຳ, ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງບໍ່ມີພຽງແຕ່ຮ່າງກາຍ?
ຕາມກົດໝາຍຂອງລາວ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງມີ 4 ປະເພດ: ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ທາງເພດ ແລະ ຊັບສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດ.
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແມ່ນການໃຊ້ອຳນາດທີ່ບໍ່ຖຶກຕ້ອງຂອງຜູ້ກະທໍາ, ມີພື້ນຖານມາຈາກຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານບົດບາດຍິງ – ຊາຍ.
ສຍລ ຍາມໃດກໍມີຄວາມພະຍາຍາມເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັບຫຼາຍພາກສ່ວນເພື່ອປົກປ້ອງ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຈາກຄວາມຮຸນແຮງ.
ໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຂະບວນ 16 ວັນຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ (ວັນທີ 25 ພະຈິກ -10 ທັນວາ)
ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງທຸກພາກສ່ວນຊ່ວຍກັນໂຄສະນາເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ເວົ້າເຖິງບັນຫານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຈະນໍາໄປສູ່ການຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ.
…………………….
#16days#UNiTEtoEndVAWLaos
#UNiTEtoEndVAWLaos#khanHomProject
KOICA Office in Lao PDR | ກະບອກສຽງແມ່ຍິງລາວ | UNFPA Laos | UN Women | UNDP Lao PDR |