ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ

Aug 5, 2022 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ, ຂ່າວວິດີໂອ