ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈໍາເປັນ ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

Dec 13, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈໍາເປັນ ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ