ການທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ສ້າງລະບົບປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄວ ແນໃສ່ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ

Nov 9, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ການທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ສ້າງລະບົບປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄວ ແນໃສ່ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອເຊື່ອມສານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາ ສປປ ລາວ ວັນທີ 8 ພະຈິກ 2023 ພະນັກງານການນຳແມ່ຍິງ ທີ່ນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງ ລາວັນ ສຸດທິສານ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມສະຖາບັນສູນວັດທະນະທຳທາງເພດຂອງໄວໜຸ່ມເມືອງຢົງອິນ ຊຶ່ງມີບົດບາດໃຫ້ຄຳປຶກສາເລື່ອງຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໃຫ້ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ, ສະຖາບັນພັດທະນາສະຖິຕິ ແລະ ຂົງເຂດຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດຫຼັກ ໂດຍກຳນົດນະໂຍບາຍປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ເວົ້າສະເພາະ ການຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິ, ກໍລະນີສຶກສາໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານຕົວເລກ-ສະຖິຕິຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ອາດສາມາດໃຫ້ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ລວມທັງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ກັບສະຖິຕິ ແລະ ສູນເປັນເລີດ ດ້ານສະຖິຕິອາຊະຍາກຳໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍຊີວິດທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍໂຄງການ ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສະຖິຕິ(SRI) ສ.ເກາຫຼີ.