ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄູ່ມືການສື່ສານ(ສະບັບທີ1)

Jun 6, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຮ່ວມກັບ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄູ່ມືການສື່ສານ (ສະບັບທີ1) ມີຜູ້ຕາງໜ້າມາຈາກຫ້ອງການ, ກົມ, ສູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ພ້ອມດ້ວຍທີມງານຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ, ໂຄງການການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງເພື່ອເຊື່ອມສານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ (ໂຄງການຄັນຮົ່ມ) ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 21 ທ່ານ (ຍິງ 20 ທ່ານ ແລະ ຊາຍ 01ທ່ານ).

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງຄູ່ມືການສື່ສານ (ສະບັບທີ 1) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງຄູ່ມືດັ່ງກ່າວມີຄວາມສົມບູນ ແລະ ທັງຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານເນື້ອໃນ, ມີຄວາມດຶງດູດ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນ ສສຍລ ແລະ ສາມາດນຳໄປເປັນຄູ່ມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕົວຈິງໃນອະນາຄົດ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ພາຍໃຕ້ໂຄງການການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງເພື່ອເຊື່ອມສານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຂອງສປປລາວ (ໂຄງການຄັນຮົ່ມ).
UNDP Lao PDR KOICA 라오스 사무소 KOICA Office in Lao PDR

ຂອບໃຈຮູບພາບຈາກ: UNDP