ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳ ຂອງອາຊຽນ ສຳລັບການພັດທະນາມາດຕະຖານດຳເນີນການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ສຳລັບການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ

Feb 23, 2023 | ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ວັນທີ 14 ກຸມພາ 2023 ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ UNFPA ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳ ຂອງອາຊຽນ ສຳລັບການພັດທະນາມາດຕະຖານດຳເນີນການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ສຳລັບການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ນ. ທຳມາ ເພັດວິໄຊ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ ແລະ ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເອ ຄານ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນໃສ່ຮ່າງບົດແນະນຳຂອງອາຊຽນ ເພື່ອພັດທະນາ ມາດຕະຖານດຳເນີນການປະສານງານແຫ່ງຊາດໃນການຕອບໂຕ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ. ນອກຈາກນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືໃສ່ຮ່າງຄຳແນະນຳດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງຮັບຟັງການທົບທວນຮ່າງບົດແນະນຳຂອງອາຊຽນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເນື້ອໃນສຳຄັນຕໍ່ກັບຄຳແນະນຳໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ (ການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງ) ວ່າດ້ວຍການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຫຼັກການທົ່ວໄປ, ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ອົງປະກອບພື້ນຖານທີ່ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນການບໍລິການທັງໝົດ, ໂດຍສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາກອນສະເພາະ ແມ່ຍິງພິການ, ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ຍິງ ແລະ ອື່ນໆ; ສະໜອງຄຳແນະນຳເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຮ່າງຄຳແນະນຳຂອງອາຊຽນ ເພື່ອພັດທະນາມາດຕະຖານດຳເນີນການປະສານງານແຫ່ງຊາດໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແມ່ນສາມາດນຳມາປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນມິດກັບຜູ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ.