ກອງປະຊຸມນໍາສະເໜີໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງໃນການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

May 20, 2022 | ຂ່າວສານ, ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2022. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ລາວັນ ສຸດທິສານ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ, ມີຕາງໜ້າຄະນະຫ້ອງການ, ກົມ, ສູນ, ຫ້ອງການ ຄຊກມດ, ບັນດາກະຊວງ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສຍ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສຍ ແຂວງເຊກອງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງເຊກອງ​ເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ນໍາສະເໜີພາບລວມຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງໃນການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນ ສປປ ລາວ, ນໍາສະເໜີຮ່າງແບບສອບຖາມຊຸມຊົນກ່ຽວກັບບົດຄົ້ນຄວ້າການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາໃຫ້ເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນກວ່າເກົ່າ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຜ່ານກົມພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ ສສຍລ.