Gallerys

ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2018, ສສຍລ ເປັນຕົວແທນຮັບການບໍລິຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພທຳມະຊາດນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ເຊິ່ງມີດັ່ງນີ້:
- 3ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາົຊົນ ສສຍລ ມອບເງິນ ຈຳນວນ 20,000,000ກີບ
- ໂຄງການຈຳປາຄຳຮ່ວມນໍ້າໃຈພັດທະນາແມ່ຍິງ ມອບເງິນ ຈຳນວນ 10,000,000ກີບ
- ລັດວິສາຫະກິດຫັດຖະກຳປະດິດ ຈຳປາລາວ ມອບເງິນ ຈຳນວນ 5,000,000ກີບ

2022a2023a2024a

ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2018, ສສຍລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການລະດົມທຶນຈາກທົ່ວສັງຄົມ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍໄດ້ຕັ້ງຈຸດປະສານງານຢູ່ຫ້ອງການ ສສຍລ. ຖ້າພາກສ່ວນ, ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດຫ້າງຮ້ານ ທັງພາກລັດ-ເອກະຊົນ ມີຄວາມສົນໃຈຢາກບໍລິຈາກເງິນ, ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນ, ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ຜ່ານ ສສຍລ ສາມາດຕິດຕໍ່ຈຸດປະສານງານ ຫ້ອງການ ສສຍລ
ໂທ: 021 316 253; 020 22445589

2018201920202021