Gallerys

ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2018 ທ່ານນາງ ສິລິກິດ ບຸບຜາ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ ໄດ້ເດີນທາງໄປທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ສຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

603560366037603860396040

.be