ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

LAO WOMEN'S UNION

Home Events Internal Events

ກາລະໂອກາດແລະສິ່ງທ້າທາຍເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມອາຊຽນ

ສຳລັບຄວາມພ້ອມ ຂອງສປປ ລາວ ໃນການກ້າວໄປສູ່ປະຊາຄົມອາຊຽນທີ່ຈະປະກາດໃນປີ 2015 ນັ້ນ, ນັບແຕ່ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມອາຊຽນເປັນຕົ້ນມາ,ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຈຸດປະສານງານອາຊຽນໃນບັນດາກະຊວງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອກະກຽມຮ່ວມມືປະສານງານ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາຊຽນ.ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ,ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກໍຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ບັນດາກະຊວງບັນດາແຂວງເພື່ອຊາບແລະເຂົ້າໃຈວຽກງານອາຊຽນໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ມີຄວາມກຽມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບວຽກງານ ແລະກິດຈະກຳຕ່າງໆໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ.ນອກຈາກນັ້ນ,ຍັງໄດ້ມີການສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບຽບການພາຍໃນຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກພື້ນອາຊຽນກໍຄືສາກົນ. ບັນຫາອັນຮີບດ່ວນແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໂດຍສະເພາະແມ່ນສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ,ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນ.ໃນຂະນະດຽວກັນ,ຍັງມີການປັບປຸງແລະຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ.ເຖິງວ່າພວກເຮົາມີການກະກຽມຫລວງຫລາຍປານໃດກໍ່ຕາມ,ແຕ່ກໍ່ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຈຳນວນໜຶ່ງ,ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຮັບມື,ແກ້ໄຂ, ປັບປຸງ ແລະຜ່ານຜ່າເຊັ່ນ: ຈໍານວນບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບອາດຈະບໍ່ມີພຽງພໍສຳລັບໄລຍະຍາວຖ້າຫາກມີຄວາມຕ້ອງການເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍເພາະການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນຈະກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ.ສະນັ້ນ,ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເລັ່ງໃສ່ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ພຽງພໍດ້ານປະລິມານແລະຄຸນນະພາບ,ສ່ວນດ້ານວຽກງານການບໍລິການແລະການຜະລິດສິນຄ້າແມ່ນຈະຕ້ອງຮີບຮ້ອນໃຫ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານເພື່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້.ໂດຍລວມແລ້ວ, ການກ້າວໄປສູ່ປະຊາຄົມອາຊຽນໃນປີ 2015 ສຳລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີທັງກາລະໂອກາດ ແລະສິ່ງທ້ທາຍ.ສະນັ້ນ,ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ລວມທັງພາກລັດ ແລະພາກທຸລະກິດກໍ່ຄືທົ່ວສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວພ້ອມພຽງກັນກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນທຸກດ້ານຂອງວຽກງານອາຊຽນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ.

Internal Events 1

DATA NOT FOUND

DATA NOT FOUND

 

 

Read more...

Internal Events 2

DATA NOT FOUND

DATA NOT FOUND

 

 

Read more...

Internal Events 3

DATA NOT FOUND

DATA NOT FOUND

 


Read more...