ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

LAO WOMEN'S UNION

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການຄຸ້ມອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການຄຸ້ມອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

 

ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານແມ່ຍິງຄັ້ງທີ 1 ວ່າດ້ວຍການປົກ ປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2012 ທີ່ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວເປັນເຈົ້າພາບ ແລະ ນໍາສະເຫນີແນວຄວາມຄິດ ການມີສ່ວນຮ່ວມບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງນ້ໍາ ແລະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາແບບຍືນຍົງຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ສະນັ້ນສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອການພັດທະນາ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາໃນສປປ ລາວ.ໃຫ້ກຽດກ່າວ ເປີດໂດຍທ່ານນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ມີທ່ານນາງຣາເຊວ ໂຈລີ່ ເລຂາເອກສະຖານທູດອົດສະຕາລີປະຈໍາລາວຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແຜນງານພາກພື້ນແມ່ນ້ໍາຂອງກ່ຽວກັບນ້ໍາ ແລະ ອາຫານ, ຄະນະກົມ, ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຈາກສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກອົງການອັອກສຟາມອົດສະຕາລີ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເຫນີບາງບົດຮຽນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍຢູ່ໃນຂະແຫນງການຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ,ແມ່ນ້ໍາ, ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການປະເມີນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະພະລັງງານໄຟຟ້າໃນ ສປປ ລາວຈາກວິທະຍາກອນຂອງອົງການອັອກສຟາມອົດສະຕາລີ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເຫນີຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງອາຊຽນ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ,ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບຜົນກະທົບຂອງພະລັງ

ງານໄຟຟ້າກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີ, ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ. ຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍໄດ້ແບ່ງກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າພ້ອມກັນນໍາສະເຫນີແນວຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງຕົນຢ່າງກົງໄປກົງມາຕໍ່ກັບບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,ຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ເພດຍິງແລະ ເພດຊາຍທີ່ມາຈາກໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າຢູ່ລາວ ແລະບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການສະຫນັບສະຫນູນ,ການຮ່ວມມືຈາກແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍກໍຄືການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນໃນການປົກປັກຮັກສາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງການນໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາເພື່ອການພັດທະນາລວມ,ເວົ້າ ສະເພາະແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາແຫຼ່ງນ້ໍາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາແບບຍືນຍົງຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ ທີ່ຕິດພັນກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດຍິງ ແລະຊາຍ.

ໂດຍ: ສີວິໄລ