6

ສະພາປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເປັນອົງການຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເປັນອົງການ ອຳນາດລັດທ້ອງຖິ່ນ, ປະຕິ ບັດພາລະບົດບາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ເອົານິຕິກຳທີ່ສຳຄັນ,  ຕົກລົງບັນຫາພື້ນ ຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕິດຕາມກວດ ກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການ ລັດໃນທ້ອງຖິ່ນຕົນ. 

          ທ່ານນາງ ອໍາໄພວອນ ລ້ອມບຸນ ແພງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ )ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງ ຫົວພັນ ໃຫ້ສໍາ ພາດວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ  ໃນນາມເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິ ບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະບັນດາ ພາລະ ບົດບາດສໍາຄັນ. ພາຍຫຼັງດໍາເນີນກອງປະ ຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຊຸດທີ VIII, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໂດຍໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຊິກ ສະພາ ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສສຂ) ນໍາເອົາຜົນ ສໍາເລັດ 2 ກອງປະຊຸມນີ້ລົງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ 600 ກວ່າບ້ານ ໂດຍນໍາເອົາເນື້ອ ໃນສໍາຄັນທີ່ໄດ້ພິຈາລະ ນາຮັບຮອງເອົາ ເປັນຕົ້ນ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ບັນດາເປົ້າໝາຍ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງລັດຖະບານຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາແຂວງຫົວພັນ, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອນໍາພາປະເທດ ຊາດອອກຈາກສະພາບດ້ອຍພັດທະນາ. ການກໍານົດເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ ຕິດພັນກັບປະຊາຊົນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນ.

          ສ່ວນວຽກງານກວດກາຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນພາລະບົດບາດສໍາຄັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ ສສຊ ຮ່ວມກັບ ສສຂ ຕິດຕາມກວດ ກາເປົ້າໝາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການລົງທຶນຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະໂຄງການທີ່ ເຫັນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມສັນຍາ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຊັກຊ້າ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາ ຊົນ ພ້ອມທັງນໍາເອົາການສະເໜີຂອງປະຊາຊົນມາ ສະເໜີໃນສະພາ ເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

          ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ຕິດຕາມກວດກາບັນດາຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືອົງການປົກຄອງແຂວງໄດ້ ກໍານົດອອກ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດ ຕາມບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊ້ສານເຄ ມີເຂົ້າໃນການປູກຝັງ (ໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ) ຊຶ່ງ ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໄດ້ ຮັບຮອງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍແມ່ນ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດ ເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາ ຊົນໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະ ເພາະຂອງ ແມ່ຍິງ, ຕົນເອງຍັງໄດ້ເອົາໃຈ ໃສ່ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນພັດທະນາ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບແມ່ຍິງໃຫ້ແມ່ຍິງຢູ່ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ ເປັນຕົ້ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະ ນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ, ແຜນພັດທະ ນາແມ່ຍິງລາວແຕ່ລະໄລຍະ, ນະໂຍບາຍ ຂອງພັກຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ,  ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ຕິດພັນກັບ ການພັດທະນາແມ່ຍິງ ເປັນຕົ້ນ: ບັນຫາ ໂພຊະນາການ, ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ, ການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ, ການປະຕິບັດສິດສະ ເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ເພີ່ມຂຶ້ນ.

          ຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງເຫັນວ່າແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ: ການສຶກສາ, ການເຂົ້າເຖິງການ ບໍລິການສຸ ຂະພາບມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນ. ສິ່ງສໍາຄັນ ແມ່ຍິງສາມາດປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານການຈັດຕັ້ງແຕ່ລະຂັ້ນກໍມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນ.

                                                                                                                                                                                                              ໂດຍ: ອິນດາວອນ