p3.jpg

      ການສ້າງຄອບຄົວດີແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຄວາມ ສາມັກຄີຂອງຄອບຄົວ, ຜົວ-ເມຍພ້ອມໃຈກັນເພື່ອ ໃຫ້ມີຄວາມອົບອຸ່ນ, ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ເຄົາລົບນັບຖືໃຫ້ກຽດຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກເຕົ້າ. ສິ່ງສໍາຄັນອີກຢ່າງ ໜຶ່ງແມ່ນການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູ, ສຶກສາອົບຮົມລູກຫຼານໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ພ້ອມທັງປຸກລະດົມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດ ຕາມກົດໝາຍລະບຽບການ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ ສືບທອດທີ່ດີຂອງຄອບຄົວ ແລະ ເປັນພົນລະເມືອງ ທີ່ດີຂອງຊາດ. ດັ່ງຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງ ສຸກພາ ພອນ ຜານິດ  ແລະ ທ່ານ ທິບພະສອນ ແສງສຸຣິຍະ ເປັນຄອບຄົວແບບຢ່າງທີ່ດີ ໃນການສຶກສາອົບຮົມ ລູກ ໂດຍການປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ລູກເປັນຄົນທີ່ຮັກ ການອ່ານຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ.

      ງານເທດສະການອາຫານສະໝອງ ຄັ້ງທີ 2 ໃນຫົວຂໍ້ ປູກຝັງການອ່ານຕັ້ງແຕ່ເຍົາໄວŽ ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ, ທ່ານນາງ ສຸກພາພອນ ຜານິດ ໄດ້ຖືກຮັບເຊີນໄປເປັນຜູ້ບັນຍາຍກ່ຽວກັບ ຮູບແບບ, ປະສົບການໃນການລ້ຽງ ລູກ, ການປູກຝັງ ການອ່ານຈາກແມ່ສູ່ລູກ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕົນ ເອງເຊື່ອວ່າການທີ່ແມ່ອ່ານໜັງສືໃນໄລຍະຖືພາ ເປັນການສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ລູກຮັກການອ່ານຕັ້ງ ແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງ ຊຶ່ງໃນເວລາທີ່ແມ່ອ່ານໜັງສືຮູ້ສຶກວ່າລູກກໍມີປະຕິກິລິຍາ ຕອບໂຕ້, ໄດ້ບົດຮຽນຄືກັນກັບແມ່ ຈຶ່ງໄດ້ຊອກປຶ້ມອ່ານທີ່ເປັນບົດຮຽນ, ມີເນື້ອໃນ ແບບຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດມາອ່ານ ເປັນປະຈໍາເລີ່ມແຕ່ຖືພາຮອດມື້ເກີດ ແລະ ຍຶດຖືການລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວແຕ່ມື້ເກີດຈົນ ຮອດ 6 ເດືອນ ແລະສືບຕໍ່ໃຫ້ລູກກິນນົມແມ່ຈົນເຖິງ 1 ປີ 6 ເດືອນŽ.

p3.1.jpg

      ການປູກຈິດສຳນຶກການອ່ານໃຫ້ແກ່ລູກ ແມ່ນເລີ່ມຈາກສະຖາບັນຄອບຄົວ, ພໍ່ແມ່, ອ້າຍ ເອື້ອຍນ້ອງເປັນພື້ນຖານ ໂດຍສະເພາະຜູ້ເປັນແມ່ໃນຖານະຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ຊິດຕິດແທດລູກຫຼາຍກວ່າຜູ້ເປັນພໍ່ ສາມາດສັງເກດເຫັນພຶດຕິກໍາ, ພັດທະ ນາການຂອງ ລູກແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ລູກຕ້ອງການ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານນາງ ສຸກພາພອນ ກ່າວວ່າ: ໄດ້ສັງເກດພຶດຕິກໍາຂອງລູກເປັນປະຈໍາ ເຫັນວ່າລູກມັກຈະສົນໃຈກັບປຶ້ມ ຈຶ່ງໄດ້ນໍາເອົາປຶ້ມ ທີ່ມີຫຼາຍຮູບແບບສີສັນ ເປັນຕົ້ນ: ປຶ້ມທີ່ເປັນຮູບສັດ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ສາມາດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ຂອງລູກແລ້ວພາລູກອ່ານ ໂດຍເລີ່ມ ຈາກການອ່ານພະຍັນຊະນະ, ສະຫຼະ ແລະ ການປະສົມສະຫຼະກັບ ພະຍັນຊະນະ ແລະ ການອອກສຽງ  ຕອນໄລຍະນັ້ນ ອາຍຸໄດ້ 1 ປີ 2 ເດືອນ ເປັນໄລຍະທີ່ລູກກໍາລັງຮຽນ ເວົ້າ ເຫັນວ່າລູກມີຄວາມຈື່ຈໍາໄດ້ໄວ ແລະ ສົນໃຈ ນໍາປຶ້ມ, ສໍ ຫຼາຍ ກວ່າເຄື່ອງຫຼິ້ນອື່ນໆ; ເມື່ອລູກອາ ຍຸ ໄດ້ 1 ປີ 6 ເດືອນ ກໍເລີ່ມຝຶກໃຫ້ຂຽນໜັງສືເປັນຄໍາທີ່ລູກໄດ້ອ່ານ. ເວລາສອນລູກ ຮຽນໜັງສືແມ່ນສອນໃນຕອນທີ່ລູກມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຮຽນ ຊຶ່ງເດັກນ້ອຍສ່ວນຫຼາຍຈະມັກສົນໃຈຮຽນໜັງສື ໃນ ຕອນ ເຊົ້າຫຼັງຈາກຕື່ນນອນຈະເຮັດໃຫ້ລູກຈື່ບົດຮຽນໄດ້ດີ.

      ກົງກັນຂ້າມ ພໍ່ແມ່ບາງຄົນມັກຈະບັງຄັບໃຫ້ລູກໄປອາບນໍ້າກ່ອນ, ກິນເຂົ້າກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງາຮຽນຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລູ ກ ບໍ່ໃສ່ໃຈໃນການຮຽນ ແລະ ແນວຄິດຂອງລູກໃນຕອນນັ້ນອາດຈະສົນໃຈໃນກິະກໍາອື່ນຫຼາຍກວ່າ. ນອກຈາກນີ້, ເວລາ ກ່ອມລູກນອນກໍຈະເປີດເພງໃຫ້ລູກຟັງ ເພາະວ່າເດັກສາມາດຈື່ຈໍາສິ່ງທີ່ໄດ້ຟັງໂດຍສະເພາະສໍານຽງສຽງເວົ້າ ຊຶ່ງ ຊ່ວຍໃຫ້ ລູກສາມາດຜັນສຽງໄດ້ຖືກຕ້ອງໃນເວລາອ່ານໜັງສື.

      ຍ້ອນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ອົບຮົມບົ່ມສອນ, ສ້າງໃຫ້ລູກເປັນຄົນສະຫຼາດ, ຮັກການອ່ານຕັ້ງແຕ່ເຍົາໄວ, ລູກຂອງເພິ່ນ ຈຶ່ງເປັນເດັກທີ່ຄໍາຮູ້, ຮຽນເກັ່ງ, ເປັນແບບຢ່າງ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນໆ. ລູກຊາຍ ກົກຊື່ ທ້າວ ສຸຣິຍະພູມ ແສງສຸລິຍະ ອາຍຸ 10 ປີ ປະຈຸບັນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນນາໆຊາດອົດສະຕາລີ ຍ້ອນເປັນນັກຮຽນດີ ແລະ ຮຽນເກັ່ງ ເສັງໄດ້ຄະແນນດີ ທຸກໆວິຊາໂຮງຮຽນຈຶ່ງໄດ້ປະເມີນໄອຄິວ (IQ) ແລະ ພິຈາລະນາໃຫ້ຂ້າມຫ້ອງຮຽນ ຊັ້ນປະຖົມ ປໍ 5 ໄປ ຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ ສົມບູນ ມໍ 1 ໃນສົກຮຽນ 2016-2017 ແລະ ຍັງສາມາດຍາດເອົາຄະແນນດີເດັ່ນ ໄດ້ອັນດັບທີ I ຂອງຫ້ອງຮຽນ. ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າສອບເສັງໃນການແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບສາກົນອີກ ເປັນຕົ້ນ: ແຂ່ງຂັນເສັງນັກ ຮຽນເກັ່ງ ສາຂາວິຊາວິທະຍາສາດ ໃນວັນທີ 9-13 ພະຈິກ 2016 ທີ່ຈາກາຕາ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ,  ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນພາ ສາອັງກິດ ໃນວັນ ທີ 9-13 ກຸມພາ 2017 ທີ່ຈາກາຕາ ປະເທດອິນໂດ ເນເຊຍ ແລະ ໃນທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 2017 ຍາດໄດ້ ອັນດັບທີ 3 ຂອງການເສັງໂທໂຟພາສາອັງ ກິດ (Test of English as a Foreign Language ຫຼື TOEFL) ລະດັບປະເທດ. ສ່ວນລູກຊາຍຫຼ້າ ຊື່ ທ້າວ ສຸຣິຍະເດດ ແສງສຸຣິຍະ ອາຍຸ 2 ປີ ປະຈຸບັນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແຕ່ສາມາດອ່ານ, ຂຽນ ອັກສອນລາວ, ອັກສອນອັງກິດ, ເລກ ແລະ ຄໍາສັບທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ຈໍານວນ ຫຼາຍໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວອີກດ້ວຍ.

ໂດຍ: ອິນດາວອນ