p2

ນົມແມ່ມີຄຸນປະໂຫຍດສໍາລັບເດັກຢ່າງມະຫາສານ ແລະ ມີຜົນດີ ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງແມ່ນໍາອີກ. ຍາມໃດ ພັກ-ລັດ ກໍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແຕ່ມື້ເກີດຫາ 6 ເດືອນ, ຊຶ່ງໄລ ຍະຜ່ານມາມີແມ່ຫຼາຍຄົນ ທີ່ສາມາດໃຫ້ລູກກິນນົມແມ່ໄດ້ເຖິງ 6 ເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີແມ່ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ລູກກິນນົມ ໄດ້ເຖິງ 6 ເດືອນ ໄດ້ ຍ້ອນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໄປປະຕິບັດວຽກງານ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດໃຫ້ກິນນົມຄົບຕາມກໍານົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນນົມແມ່ຄົບຕາມກໍານົດ ແລະ ຖືກຕາມຫຼັກໂພຊະ ນາການ,ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (ສສຍລ) ຮ່ວມກັບສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ກະຊວງສາທາລະນະ ສຸກ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຫ້ອງສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຂຶ້ນທີ່ ສສຍລ ໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ  ໂດຍ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານນາງ ທຸມມາ ລີ ວົງພະຈັນ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິ ຫານງານ ສສຍລ.

      ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ດຣ ນາງ ແສງຈັນ ກຸນນາວົງ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ ສາທາລະນະສຸກສາດ, ທ່ານ ດຣ ນາງ ພູຄຽງ ດວງຈັກ ປະທານ ສຍ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ກໍໄດ້ສະເໜີຄວາມ ເປັນມາ, ຈຸດປະສົງ, ຄາດໝາຍທີ່ຈະ ໄດ້ຮັບ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແຜນການສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່, ບົດຮຽນຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ກັບການ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຫ້ອງສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ. ຈາກນັ້ນ, ວິທະຍາກອນຈາກສະຖາບັນ ສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ສສຍລ ກໍໄດ້ນໍາສະເໜີບົດຮຽນປະສົບການນໍາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະບົດຮຽນ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່, ການເບິ່ງແຍງເດັກ ອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ການໃຫ້ນົມ ລູກ, ການບີບນໍ້ານົມ ແລະ ການເກັບ ຮັກສານໍ້ານົມແມ່ໃຫ້ຖືກວິທີ ເພື່ອສະສົມນົມໄວ້ໃນເວລາທີ່ແມ່ບໍ່ຢູ່ແຕ່ລູກສາມາດກິນນົມແມ່ໄດ້ໂດຍແມ່ບີບ ນົມໃສ່ຖົງ ຢາງສໍາລັບເກັບຮັກສານໍ້ານົມ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຊື້ໄດ້ຕາມຮ້ານຂາຍຢາທົ່ວໄປ; ນໍ້ານົມທີ່ແມ່ບີບໄວ້ນັ້ນ ຖ້າຢູ່ໃນອຸນຫະ ພູມທໍາມະດາສາມາດຮັກສາໄດ້ 6-8 ຊົ່ວໂມງ, ຖ້າເອົາ ໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນຊ່ອງທໍາມະດາສາມາດຮັກສາໄດ້ 1-2 ມື້ ແລະ ຖ້າແຊ່ໃນຊ່ອງແຂງແມ່ນສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ ເຖິງ 3 ເດືອນ. ທຸກໆຄັ້ງກ່ອນຈະເອົາມາໃຫ້ເດັກກິນຄວນເອົານົມອອກ ຈາກ ຕູ້ເຢັນປະໄວ້ໃຫ້ເຊົາເຢັນ ຫຼື ຈະແຊ່ ນໍ້າອຸ່ນພໍດີ ເພື່ອໃຫ້ນົມອຸ່ນໃນລະດັບປົກກະຕິຄືກັບນົມຈາກເຕົ້ານົມຂອງ ແມ່; ບໍ່ຄວນເອົານໍ້ານົມໄປອຸ່ນໃສ່ເຕົາໄຟໂດຍກົງ ຫຼື ແຊ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ ຮ້ອນເກີນໄປ, ຖ້າເດັກກິນບໍ່ໝົດໃນປະລິມານທີ່ອຸ່ນ ແລ້ວແມ່ນໃຫ້ຖິ້ມ ບໍ່ ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ຄືນອີກ.

      ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຢ່າງດຽວຈົນຮອດ 6 ເດືອນ ແລະ ລ້ຽງ ລູກດ້ວຍນົມແມ່ຕໍ່ໄປຈົນຮອດ 2 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດປະ ໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນ ປະ ໂຫຍດຕໍ່ກັບແມ່, ຕໍ່ກັບລູກ, ຕໍ່ກັບຄອບ ຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ດັ່ງກັບຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ ຖ້າລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຈະໄດ້ຮັບ 5 ສ, 3 ປ ແລະ 4 ຮ ຄື: ສ ສານອາຫານ, ສ ສະດວກ, ສ ສະອາດ, ສ ສະຫຼາດ ແລະ ສ ສຸຂະພາບດີ; ປ ປ້ອງກັນພະ ຍາດ, ປ ປອດໄພ ແລະ ປ ປະຢັດ; ຮ ຮັກ ແລະ ຜູກພັນ, ຮ ຮຽນຮູ້ໄວ, ຮ ຮັກ ສາຮູບຮ່າງແມ່ ແລະ ຮ ຮັກສາສະພາບ ແວດລ້ອມ. ຊຶ່ງກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນນອນໃນໂຄງການທົດ ລອງແຜນງານສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຢູ່ສະຖານທີ່ປະກອບວຽກໃນ ສປປ ລາວ ໃນເບື້ອງຕົ້ນມີ 5 ແຫ່ງ ທີ່ນອນ ໃນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຄື: ສູນ ກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ໂຮງໝໍມະ ໂຫສົດ, ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກ, ໂຮງ ໝໍເດັກ ແລະ ໂຮງງານດິບວູ ຊຶ່ງທັງ 5 ແຫ່ງກໍໄດ້ເປີດຫ້ອງສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ພາຍໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານ ມານີ້. ຈາກນີ້ໄປກໍຈະມີການ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໄລຍະ 3 ເດືອນຖ້າເຫັນວ່າມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ແມ່ ແລະເດັກ ແລະ ເປັນກິດຈະກໍາທີ່ມີປະສິດ ທິພາບ ກໍຈະຂະຫຍາຍໄປຕື່ມອີກໃນຫຼາຍແຫ່ງຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ໂຄງການເປີດຫ້ອງສະ ໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຢູ່ສະຖານທີ່ປະກອບວຽກງານນີ້້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການອະລາຍ ແອນ ທຣາຍ (Alive and Thrive) ສສ ຫວຽດນາມ.