ພິມ
ໝວດ: ຄຳຂວັນ
ກົດເບິ່ງ: 22786

ຍິງ-ຊາຍ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ