ພິມ
ໝວດ: ຄຳຂວັນ
ກົດເບິ່ງ: 26550

ຍິງ-ຊາຍ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ