4023

ທ່ານມີອາການສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມຫຼືບໍ່? ພະຍາດຂໍ້ເສື່ອມທີ່ບໍ່

ໄດ້ເກີດຈາກການບາດເຈັບ ພົບເຫັນຢູ່ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ຊຶ່ງເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການ

ເສື່ອມຂອງຂໍ້ຕໍ່ຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກມາດົນ. ພະຍາດຂໍ້ເສື່ອມ ມັກ

ພົບເຫັນໃນຄົນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍແຕ່ກໍຂຶ້ນກັບສະພາບຮ່າງກາຍຂອງແຕ່ລະຄົນ, ສໍາລັບທ່ານ

ທີ່ມີອາການຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມ. ວາລະສານສາວລາວສະບັບນີ້ ໄດ້ນໍາເອົາບາງວິທີເພື່ອປິ່ນປົວພະ

ຍາດຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມມາສະເໜີດັ່ງນີ້:4024

1.ການປິ່ນປົວດ້ວຍວິທີບໍ່ຜ່າຕັດ:

      - ການປ່ຽນແປງການໃຊ້ງານໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ.

      - ການພັກ ຫຼື ການໃຊ້ງານຂໍ້ເຂົ່າໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ຫຼີກລ່ຽງການຍືນ ຫຼື ຍ່າງເປັນເວລາດົນ.

      - ຫຼີກລ່ຽງການນັ່ງຍໍເຂົ່າ ເຊັ່ນ: ນັ່ງຄູ້ເຂົ່າ, ນັ່ງພັບແພບ, ຂັດສະໝາດ ແລະ ນັ່ງຕັ່ງຕໍ່າ.

      - ຫຼີກລ່ຽງການຍ່າງຂຶ້ນ-ລົງຂັ້ນໃດ ຖ້າຈໍາເປັນຄວນຍ່າງຊ້າໆ.

      - ຫຼີກລ່ຽງການຢືນ ຫຼື ນັ່ງທ່າດຽວດົນໆ ຄວນປ່ຽນທ່າ ຫຼື ເໜັງຂໍ້ເຂົ່າຢູ່ຕະຫຼອດ.

      - ນັ່ງຖ່າຍເທິງໂຖສັກໂຄກ ຫຼື ເອົາຕັ່ງທີ່ມີຮູຢູ່ກາງ ແທນການນັ່ງຢ່ອງຢໍ້.

     - ຜູ້ທີ່ມີນໍ້າໜັກຫຼາຍຄວນຫຼຸດນໍ້າໜັກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

      - ການໃຊ້ໄມ້ຄໍ້າຢັນ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດແຮງກະທົບທີ່ເກີດກັບຂໍ້ໄດ້.

      - ບ່ອນນອນຄວນມີຄວາມສູງລະດັບຫົວເຂົ່າ ບໍ່ຄວນນອນຢູ່ພື້ນ.

      - ຮົມຢາບໍລິເວນຫົວເຂົ່າ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາການເຈັບໄດ້.

      -ຝຶກເຮັດກາຍຍະບໍາບັດເປັນປະຈໍາຕາມການແນະນໍາຂອງແພດໝໍ.

  1. ການໃຊ້ຢາສີດຂໍ້ເຂົ່າ (Hyaluronic Acid) ຫຼື HA ເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່

ກໍາລັງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ, ເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນຂອງ

ນໍ້າໃນຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມ ດັ່ງນັ້ນການສີດຢາຈະຊ່ວຍເພີ່ມນໍ້າໃນຂໍ້ເຂົ່າໃຫ້ມີຄວາມໝື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ

ນອກນັ້ນຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນຈຸລັງຜິວໃຫ້ເກີດການຜະລິດນໍ້ານໍາອີກ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດອາການ

ເຈັບຂໍ້ໄດ້, ຫຼຸດການທໍາຮ້າຍກະດູກອ່ອນ, ຫຼຸດການອັກເສບຂອງຂໍ້ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສາມາດ

ໃນການໃຊ້ງານ.

  1. ການປິ່ວປົວໂດຍວິທີຜ່າຕັດ ສໍາລັບວິທີນີ້ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອາການຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມຈະ

ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າພົບແພດໝໍສະເພາະ ເພື່ອຂໍຄໍາປຶກສາ ແລະ ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງຖືກວິທີ. ອາ

ການຂອງພະຍາດຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມ ເປັນບັນຫາທີ່ບັ່ນທອນສຸຂະພາບຂອງໄວກາງຄົນຫາໄວສະ

ລາ ໂດຍສະເພາະມີຜົນໂດຍກົງຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວໄປ-ມາເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຖ້າເຮົາຫາກຮູ້

ຈັກວິທີໃນການຮັກສາຕົນເອງກໍຈະສາມາດຫຼັກເວັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຈາກການເປັນຂໍ້ເຂົ່າ

ເສື່ອມໄດ້. ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຖ້າທ່ານຫາກຮູ້ສຶກວ່າມີອາການຜິດປົກກະຕິຄວນໄປພົບແພດ

ໝໍໂດຍໄວເພື່ອປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາ.

                                                                                                                                ຂໍ້ມູນຈາກ: www.atlantamedicare.com.th

                                                                                                                                                    ຄັດໂດຍ: ພອຍໄພລິນ