795

ຊາວກະສິກອນບາງຄົນອາດຍັງບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຄຳສັບວ່າ ຢາປາບສັດຕູພືດŽ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງສານເຄມີທີ່ໃຊ້ຄວບຄຸມສັດຕູພືດ ໄດ້ແກ່: ຫຍ້າ, ແມງໄມ້, ພະຍາດ, ເຊື້ອລາ,ເພ້ຍ, ເຮັບ, ໄຮ, ໜູ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມາລົບກວນພືດຜັກຜົນລະປູກຂອງເຮົາ. ຕົວຢ່າງ: ຢາຂ້າ

ຫຍ້າ, ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້ທີ່ຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດນັ້ນ ກໍເອີ້ນວ່າ: ຢາປາບສັດຕູພືດເຊັ່ນກັນ.

      ສານພິດຂອງຢາປາບສັດຕູພືດແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດສານເຄມີທີ່ເປັນສ່ວນປະສົມແລະ ປະລິມານຢາທີ່ຊາວກະສິກອນໃຊ້ ເຊັ່ນ ສານພາຣາຄວັດ ທີ່ຈັດວ່າເປັນສານເຄມີຮ້າຍແຮງຢູ່ແລ້ວ ເມື່ອໃຊ້ໃນປະລິມານຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຊ້ເກີນອັດຕາແນະນຳໃນສະ

ຫຼາກຂອງຜະລິດຕະພັນ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຊາວກະສິກອນໄດ້.

      ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຄອບຄົວຊາວກະສິກອນຖືວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ. ໂດຍຮ່າງກາຍ, ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍຈະມີສັດສ່ວນໄຂມັນຫຼາຍ ຊຶ່ງເປັນແຫຼ່ງເກັບສານພິດທີ່ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ. ສານເຄມີບາງຊະນິດທຳລາຍຮໍໂມນ ແລະ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນມະເຮັງ

ເຕົ້ານົມ. ເວົ້າສະເພາະແມ່ຍິງຖືພາຍິ່ງຕ້ອງລະວັງ ເພາະຢາປາບສັດຕູພືດສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ. ມີຫຼັກຖານວິທະຍາສາດຊີ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢາປາບສັດຕູພືດສາມາດທຳລາຍການພັດທະນາຂອງເດັກ ເຊັ່ນ ເດັກອາດເກີດເປັນຄົນພິການ ຫຼື ຮ່າງກາຍບໍ່ສົມບູນ, ມີຄວາມ

ຄິດຊ້າ ຫຼື ກາຍເປັນປັນຍາອ່ອນໄດ້. ນອກນັ້ນ ແມ່ລູກອ່ອນທີ່ໃຫ້ນົມລູກກໍມີຄວາມສ່ຽງສົ່ງຜ່ານສານພິດໄປຫາລູກ ແລະ ລູກທີ່ກິນນົມແມ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດັ່ງທີ່ກ່າວມາ.

      ເຮົາຄວນເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າ ເຖິງແມ່ນແມ່ຍິງຈະບໍ່ໄດ້ໄປສີດຢາປາບສັດຕູພືດກໍຕາມ ແຕ່ຖ້າພວກເຂົາໄດ້ປະສົມຢາ, ເສຍຫຍ້າ ທີ່ຖືກສີດຢາ, ລ້າງພາຊະນະທີ່ໃສ່ຢາປາບສັດຕູພືດ ຫຼື ຫົດຜັກທີ່ສີດຢາໃສ່ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະເມື່ອເຂົາຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ

ທີ່ເປັນມົນລະພິດຈາກຢາປາບສັດຕູພືດ, ພວກເຂົາກໍມີຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບຜົນອັນຕະລາຍເຊັ່ນກັນ.

      ສຳລັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງພາຣາຄວັດທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຂ້າຫຍ້າເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງທຳລາຍສິ່ງມີຊີວິດນ້ອຍໆຢູ່ໃນດິນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຈຸລະຊີບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຊຶ່ງມີບົດບາດໃນການສ້າງຄວາມອຸດົມສົມ

ບູນໃຫ້ກັບດິນ. ຖ້າຫາກປະຊາກອນຈຳພວກນີ້ຫຼຸດລົງ, ດິນກໍຈະກາຍເປັນດິນເສື່ອມຄຸນນະພາບ ແລະ ຈະມີຜົນຕໍ່ການປູກຝັງຂອງຊາວ ກະສິກອນໃນໄລຍະຍາວ. ນອກນີ້ ສານພາຣາຄວັດກໍຍັງເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຕໍ່ກັບສັດ, ໂດຍສະເພາະສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ເຊັ່ນ: ງົວ,

ຄວາຍ, ແບ້, ກະຮອກ, ກະແຕ ແລະ ອື່ນໆ.

      ທັງໝົດນີ້ເປັນພຽງຜົນກະທົບທີ່ອັນຕະລາຍສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຍົກມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຮູ້, ແນ່ນອນວ່າອັນຕະລາຍຂອງ ສານເຄມີໃນຢາປາບສັດຕູພືດແມ່ນມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ບໍ່ອາດຍົກມາສະເໜີຢ່າງລະອຽດໄດ້. ເມື່ອຮູ້ແນວນີ້ແລ້ວ ພວກເຮົາຄວນຫຼີກ

ເວັ້ນການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂອງທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ.

                                                                                                                       

                                                                                                                              ຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.lao44.org/content/2575/

                                                                                                                                             ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຟ້າສີຄາມ