ສຸຂະພາບ

795

ຊາວກະສິກອນບາງຄົນອາດຍັງບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຄຳສັບວ່າ ຢາປາບສັດຕູພືດŽ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງສານເຄມີທີ່ໃຊ້ຄວບຄຸມສັດຕູພືດ ໄດ້ແກ່: ຫຍ້າ, ແມງໄມ້, ພະຍາດ, ເຊື້ອລາ,ເພ້ຍ, ເຮັບ, ໄຮ, ໜູ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມາລົບກວນພືດຜັກຜົນລະປູກຂອງເຮົາ. ຕົວຢ່າງ: ຢາຂ້າ

ຫຍ້າ, ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້ທີ່ຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດນັ້ນ ກໍເອີ້ນວ່າ: ຢາປາບສັດຕູພືດເຊັ່ນກັນ.

      ສານພິດຂອງຢາປາບສັດຕູພືດແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດສານເຄມີທີ່ເປັນສ່ວນປະສົມແລະ ປະລິມານຢາທີ່ຊາວກະສິກອນໃຊ້ ເຊັ່ນ ສານພາຣາຄວັດ ທີ່ຈັດວ່າເປັນສານເຄມີຮ້າຍແຮງຢູ່ແລ້ວ ເມື່ອໃຊ້ໃນປະລິມານຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຊ້ເກີນອັດຕາແນະນຳໃນສະ

ຫຼາກຂອງຜະລິດຕະພັນ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຊາວກະສິກອນໄດ້.

      ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຄອບຄົວຊາວກະສິກອນຖືວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ. ໂດຍຮ່າງກາຍ, ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍຈະມີສັດສ່ວນໄຂມັນຫຼາຍ ຊຶ່ງເປັນແຫຼ່ງເກັບສານພິດທີ່ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ. ສານເຄມີບາງຊະນິດທຳລາຍຮໍໂມນ ແລະ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນມະເຮັງ

ເຕົ້ານົມ. ເວົ້າສະເພາະແມ່ຍິງຖືພາຍິ່ງຕ້ອງລະວັງ ເພາະຢາປາບສັດຕູພືດສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ. ມີຫຼັກຖານວິທະຍາສາດຊີ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢາປາບສັດຕູພືດສາມາດທຳລາຍການພັດທະນາຂອງເດັກ ເຊັ່ນ ເດັກອາດເກີດເປັນຄົນພິການ ຫຼື ຮ່າງກາຍບໍ່ສົມບູນ, ມີຄວາມ

ຄິດຊ້າ ຫຼື ກາຍເປັນປັນຍາອ່ອນໄດ້. ນອກນັ້ນ ແມ່ລູກອ່ອນທີ່ໃຫ້ນົມລູກກໍມີຄວາມສ່ຽງສົ່ງຜ່ານສານພິດໄປຫາລູກ ແລະ ລູກທີ່ກິນນົມແມ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດັ່ງທີ່ກ່າວມາ.

      ເຮົາຄວນເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າ ເຖິງແມ່ນແມ່ຍິງຈະບໍ່ໄດ້ໄປສີດຢາປາບສັດຕູພືດກໍຕາມ ແຕ່ຖ້າພວກເຂົາໄດ້ປະສົມຢາ, ເສຍຫຍ້າ ທີ່ຖືກສີດຢາ, ລ້າງພາຊະນະທີ່ໃສ່ຢາປາບສັດຕູພືດ ຫຼື ຫົດຜັກທີ່ສີດຢາໃສ່ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະເມື່ອເຂົາຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ

ທີ່ເປັນມົນລະພິດຈາກຢາປາບສັດຕູພືດ, ພວກເຂົາກໍມີຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບຜົນອັນຕະລາຍເຊັ່ນກັນ.

      ສຳລັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງພາຣາຄວັດທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຂ້າຫຍ້າເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງທຳລາຍສິ່ງມີຊີວິດນ້ອຍໆຢູ່ໃນດິນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຈຸລະຊີບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຊຶ່ງມີບົດບາດໃນການສ້າງຄວາມອຸດົມສົມ

ບູນໃຫ້ກັບດິນ. ຖ້າຫາກປະຊາກອນຈຳພວກນີ້ຫຼຸດລົງ, ດິນກໍຈະກາຍເປັນດິນເສື່ອມຄຸນນະພາບ ແລະ ຈະມີຜົນຕໍ່ການປູກຝັງຂອງຊາວ ກະສິກອນໃນໄລຍະຍາວ. ນອກນີ້ ສານພາຣາຄວັດກໍຍັງເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຕໍ່ກັບສັດ, ໂດຍສະເພາະສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ເຊັ່ນ: ງົວ,

ຄວາຍ, ແບ້, ກະຮອກ, ກະແຕ ແລະ ອື່ນໆ.

      ທັງໝົດນີ້ເປັນພຽງຜົນກະທົບທີ່ອັນຕະລາຍສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຍົກມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຮູ້, ແນ່ນອນວ່າອັນຕະລາຍຂອງ ສານເຄມີໃນຢາປາບສັດຕູພືດແມ່ນມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ບໍ່ອາດຍົກມາສະເໜີຢ່າງລະອຽດໄດ້. ເມື່ອຮູ້ແນວນີ້ແລ້ວ ພວກເຮົາຄວນຫຼີກ

ເວັ້ນການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂອງທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ.

                                                                                                                       

                                                                                                                              ຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.lao44.org/content/2575/

                                                                                                                                             ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຟ້າສີຄາມ

ປະເພດຜັກທີ່ບໍ່ມີສານເຄມີ

 

      ປັດຈຸບັນ ທຸກຄົນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະການເລືອກ ຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເນັ້ນການກິນອາຫານປະເພດຜັກ, ໝາກໄມ້ ທີ່ປອດສານພິດ ທີ່ມີຂາຍຕາມຕະຫຼາດ ແລະ ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ. ມື້ນີ້ ໜັງສືພິມແມ່ຍິງລາວນຳເອົາ ຄວາມຮູ້ໃນການປູກ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງຜັກປອດສານພິດ, ຜັກອໍແກນນິກ, ຜັກໄຮໂດຼໂປນິກ ມາຝາກບັນດາທ່ານ.

- ຜັກປອດສານພິດ ເປັນຜັກທີ່ອ່ານຊື່ກໍຮູ້ແລ້ວວ່າປອດສານພິດ ຊຶ່ງເປັນຜັກທີ່ບໍ່ໄດ້ໃສ່ສານເຄ ມີໃນການປູກ, ມີຄວາມປອດໄພຈາກຢາຂ້າແມງໄມຕ່າງໆ ແຕ່ກໍບໍ່ປອດໄພເຖິງ 100% ເພາະວ່າ ຜັກປອດສານພິດນີ້ຍັງຕ້ອງໃຊ້ປຸ໋ຍ ເພື່ອເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງຜັກຢູ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີສານ ພິດຈຳນວນໜຶ່ງຕົກຄ້າງຢູ່ ແຕ່ກໍມີຄວາມປອດໄພໃນລະດັບສູງ ສາມາດຈັດເປັນຜັກທີ່ປອດໄພ ໃນການບໍລິໂພກໄດ້.

- ຜັກອໍແກນນິກ ເປັນການປູກຜັກແບບກະສິກຳອິນຊີ ເນັ້ນວິທີແບບທຳມະຊາດ, ບໍ່ນຳໃຊ້ແນວ ພັນທີ່ມີການປຸງແຕ່ງ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ປຸ໋ຍເຄມີໃນການປູກ ໂດຍເນັ້ນຕາມລະດູ ການ, ຊຶ່ງໃຊ້ປຸ໋ຍອິນຊີ, ປຸ໋ຍໝັກໃນການບຳລຸງດິນ, ກຳຈັດແມງໄມ້ດ້ວຍພືດສະໝຸນໄພ ທີ່ ຊາວ ກະສິກອນສາມາດຫາວັດຖຸດິບໄດ້ໃນສວນຂອງຕົນເອງ ໂດຍທຸກຂັ້ນຕອນໃນການປູກແມ່ນເປັນ ມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງກວ່າຈະໄດ້ຜັກອໍແກນນິກ ທີ່ປອດໄພຈາກສານພິດແບບທຳມະຊາດ 100% ກໍສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດສູງ ແລະ ມີລາຄາສູງກວ່າຜັກອື່ນໆທີ່ຂາຍ ຕາມຕະຫຼາດທົ່ວໄປ.

- ຜັກໄຮໂດຼໂປນິກ (Hydroponics) ເປັນຜັກທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ດິນໃນການປູກ ຫຼື ການປູກຜັກທີ່ນຳໃຊ້ ນໍ້າ ທີ່ມີສານອາຫານພືດລະລາຍໃນນໍ້າແທນດິນໃນການປູກ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສານເຄມີ ໃນການປູກ ເພື່ອໃຫ້ຜັກໃຫຍ່ທັນເວລາ ເພາະວ່າວິທີການປູກແບບນີ້ແມ່ນບໍ່ມີດິນທີ່ເປັນໂຕສະ ສົມທາດອາຫານ ແລະ ໃຊ້ນໍ້າເປັນອົງປະກອບຫຼັກ ຄຽຄູ່ກັບການໃຊ້ສານລະລາຍຊ່ວຍເລັ່ງການ ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜັກໄຮໂດຼໂປນິກມີຄ່າ ໄນເຕຣດ ປະປົນຢູ່ຫຼາຍກວ່າຜັກຊະນິດອື່ນ.

      ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຄຸນປະໂຫຍດຂອງການປູກຜັກທັງ 3 ຊະນິດນີ້ແລ້ວ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກຊື້ຜັກ ເພື່ອມາຮັບປະທານໄດ້ບໍ່ຍາກ ເຖິງ ວ່າຈະລາຄາສູງກວ່າຜັກຕາມທ້ອງຕະຫຼາດກໍຕາມ ແຕ່ເມື່ອຄຳນຶງເຖິງຄຸນປະໂຫຍດແລ້ວ ແມ່ນ ຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະນຳມາຮັບປະທານໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຢ່າງແນ່ນອນ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ໂດຍ: ວຽງພອນ

159160

ເຈັບຄໍແມ່ນໜຶ່ງໃນອາການຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດ ທີ່ຫຼາຍຄົນອາດຮູ້ສຶກລຳຄານເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການບໍ່ສະບາຍຕົນໂຕ ສະນັ້ນ ວາລະສານ ສາວລາວ ສະບັບນີ້ ຂໍແນະນຳວິທີຫຼຸດອາການໄອ, ເຈັບຄໍ ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດເອງໄດ້ເຊັ່ນ:

      

  1. ບ້ວນປາກດ້ວຍນ້ຳເກືອ:

       ການບ້ວນປາກດ້ວຍນ້ຳເກືອອຸ່ນໆ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການບວມໃຄ່ໃນລຳຄໍ, ຊ່ວຍລະລາຍຂີ້ກະເທີ່, ຫຼຸດຜ່ອນອາການຄັນໃນຮູຄໍ, ຫຼຸດອາການໄອ ແລະ ກຳຈັດເຊື້ອແບກທີເຣຍ ຊຶ່ງຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດກໍງ່າຍໆພຽງແຕ່ເອົາເກືອເຄິ່ງບ່ວງລະລາຍໃນນ້ຳອຸ່ນທີ່ສະອາດ 1 ຈອກ ຖ້າຫາກເຄັມເກີນໄປກໍສາມາດເອົານ້ຳເຜິ້ງປະສົມໃສ່ເລັກນ້ອຍ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍຈະໄດ້ນ້ຳເກືອບ້ວນປາກ ເພື່ອຫຼຸດອາການຄັນຄໍ.

      

  1. ຢາອົມແກ້ເຈັບຄໍ:

       ປະຈຸບັນຢາອົມທີ່ຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບຄໍ ເນື່ອງຈາກເປັນຫວັດ, ໄອ ແມ່ນມີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ສະນັ້ນຄວນເລືອກຊື້ຢາອົມທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງສະໝຸນໄພເຊັ່ນ: ໃບວິກ, ຂີງ...ຫຼື ສາມາດສອບຖາມໄດ້ນຳຜູ້ຂາຍຢາ ເພື່ອຈະໄດ້ຢາອົມທີ່ເໝາະສົມກັບອາການເຈັບຄໍ.

      

  1. ດື່ມນໍ້າອຸ່ນທີ່ສະອາດ:

       ການດື່ມນໍ້າສະອາດເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນສຳລັບຮ່າງກາຍ ໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ມີອາການຄັນຄໍ ເພາະການດື່ມນໍ້າທີ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຊຸ່ມຊື່ນແລ້ວ ຍັງສາມາດຕ້ານທານກັບອາການພູມແພ້ ແລະ ຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການໄຂ້ຫວັດໄດ້ອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນີ້ໃນໄລຍະທີ່ມີອາການເຈັບຄໍນອກຈາກຈະດື່ມນໍ້າອຸ່ນແລ້ວ ຍັງສາມາດດື່ມນໍ້າໝາກໄມ້ທີ່ປາສະຈາກນ້ຳຕານ ກໍເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍຟື້ນຟູຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ.

      

  1. ກິນໝາກໄມ້:

       ໝາກໄມ້ປະເພດທີ່ມີວິຕາມິນຊີສູງ ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການຫວັດໄດ້, ສະນັ້ນ ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຈະມີອາການໄຂ້ຫວັດ ກໍຄວນກິນໝາກໄມ້ ທີ່ມີວິຕາມິນຊີສູງ ເຊັ່ນ: ໝາກກ້ຽງ, ໝາກຫຸ່ງສຸກ, ໝາກມ່ວງສຸກ, ໝາກສີດາ ແລະ ໝາກນັດ.

     

  1. ການພັກຜ່ອນ:

       ການພັກຜ່ອນກໍເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ໂດຍສະເພາະໃນຍາມທີ່ຮູ້ສຶກວ່າ ເປັນໄຂ້ຫວັດ ແລະ ເຈັບຄໍການນອນພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ປະມານ 7-8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ເປັນວິທີທີ່ຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການໄຂ້ຫວັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

      ວິທີການປິ່ນປົວອາການໄອ ແລະ ເຈັບຄໍທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ເປັນພຽງວິທີທີ່ຊ່ວຍປິ່ນປົວໃນເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງສະເໝີ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ໃນການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ, ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ.

      

                                                                                                                                                                                                                                                                    ໂດຍ: ສຸທາລາ

131132133

ກາເຟເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີກິ່ນຫອມ ສາມາດດຶງດູດ ແລະ ສ້າງຄວາມຕິດອົກຕິດໃຈໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນມັກດື່ມໂດຍສະເພາະຕອນເຊົ້າ. ນອກຈາກມີລົດຊາດແລະ ກ່ິນຫອມແລ້ວ ກາເຟຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ສຸຂະພາບ ເປັນຕົ້ນ: ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນປະສາດ, ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດມະເຮັງ, ຫຼຸດຜ່ອນການເຈັບເຈັບຫົວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນ ແລະ ອື່ນໆ ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້ ບາງການຄົ້ນຄວ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ກາເຟເຮັດໃຫ້ອາຍຸຍືນນໍາອີກ.

       ຜົນການວິໄຈຈາກວິທະຍາໄລ ອິນເທິລຽວ ລອນດອນ ຂອງປະເທດອັງກິດ ຮ່ວມກັບ ສູນຕ້ານມະເຮັງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນກຸ່ມຕົວຢ່າງຍິງ-ຊາຍ ຈໍານວນ 520.000 ຄົນ 10 ປະເທດໃນທະວີບເອີລົບ ແລ້ວມາປຽບທຽບກັນລະຫວ່າງຄົນທີ່ດື່ມ ແລະ ບໍ່ດື່ມກາເຟ ຜົນການວິໄຈຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນທີ່ມັກດື່ມກາເຟ ແມ່ນມີຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ມີອາຍຸຍືນ ແລະ ຫາກບຸກຄົນໃດທີ່ດື່ມກາເຟ 3 ຈອກຂຶ້ນໄປໃນມື້ໜຶ່ງ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການເກີດເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆໜ້ອຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ມັກດື່ມກາເຟ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາທາງເດີນອາຫານ, ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ‚

       ນອກນີ້ ຍັງມີຜົນການວິໄຈຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລເຊົາເທິນ ຈາກຄາລິຟໍເນຍ ສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍຜ່ານການລົງຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍເຊື້ອຊາດລວມມີ: ຄົນພື້ນ ເມືອງ, ຄົນອາຟຣິກາ, ເອີລົບ, ອາຊີ‚ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ອາເມລິກາ ຈໍານວນ 185.000 ຄົນ ເຫັນວ່າ ຄົນທີ່ດື່ມກາເຟ 1-5 ຈອກຕໍ່ມື້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກາເຟທໍາມະດາ ຫຼື ກາເຟທີ່ຂັບໄລ່ສານຄາເຟອິນອອກຈາກຮ່າງກາຍ

ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຊີວິດທີ່ຍືນຍາວຕື່ມ. ພ້ອມນີ້ຜູ້ທີ່ດື່ມກາເຟເປັນປະຈໍາ ຈະມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍຕໍ່ບັນດາພະຍາດທີ່ມັກພົບເຫັນເລື້ອຍໆ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຫົວໃຈ,ພະຍາດມະເຮັງ,ເສັ້ນເລືອດຝອຍໃນສະໝອງແຕກ, ພະຍາດເບົາຫວານ, ອັກເສບໄຂ່ຫຼັງ, ລະບົບຄວາມດັນເລືອດສູງ, ລະບົບຫາຍໃຈ. ນອກຈາກນີ້ ຜົນວິໄຈຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ ຄົນທີ່ດື່ມກາເຟມື້ລະ 1 ຈອກ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເສຍຊີວິດດ້ວຍພະຍາດໄດ້ເຖິງ 12%; ສ່ວນຄົນທີ່ດື່ມ 3 ຈອກຂຶ້ນໄປຕໍ່ມື້ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການເສຍຊີວິດໄດ້ເຖິງ 18%.

       ນີ້ແມ່ນຜົນດີຂອງກາເຟ ທີ່ຫຼາຍທ່ານອາດຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເຖິງຄຸນປະໂຫຍດຂອງມັນ ເຮັດໃຫ້ບາງຄົນເວົ້າວ່າ ດື່ມກາເຟມີຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເປັນຕົ້ນ: ລະບົບປະສາດ, ຫົວໃຈ‚ ແຕ່ບາງຄົນກໍເວົ້າວ່າ ກາເຟມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຮັດໃຫ້ມີການຖົກຖຽງກັນຕະຫຼອດມາ. ແຕ່ຜົນການວິໄຈຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຖິງຄຸນປະໂຫຍດຂອງການດື່ມກາເຟ ແລະ ຍັງບໍ່

ທັນມີການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໃໝ່ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ສະຫຼຸບທ່ານທີ່ມັກດື່ມກາເຟກໍອາດອຸ່ນໃຈໄດ້ວ່າ ການດື່ມກາເຟມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ແຕ່ຫາກທ່ານໃດດື່ມກາເຟແລ້ວຮູ້ ສຶກມີອາການຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບກໍບໍ່ຄວນດື່ມເພາະສຸຂະພາບຮ່າງກາຍຂອງແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນ ສະນັ້ນຄວນຫຼີກເວັ້ນ.

                                                                                                                                                                                                                                                             ສັງຮວມໂດຍ: ສຸລິຍາ

                                                                                                                                                                                                                                                         ສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກ Facebook.com

ບໍ່ວ່າສາວນ້ອຍ ສາວໃຫຍ່ ເຊື່ອ ແນ່ວ່າ ເຄີຍມີປະສົບການເປັນສິວແນ່ນອນ. ຫຼາຍທ່ານ ຄິດວ່າ ສິວ ເປັນບັນຫາທີ່ ເກີດຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິ ບໍ່ມີຫຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ. ແຕ່ກໍບໍ່ສະເໝີໄປ ເພາະຖ້າທ່ານເປັນສິວນານເຊົາ ທ່ານອາດສ່ຽງຕໍ່ການ ເປັນພະ ຍາດ ຫຼື ອາການຂ້າງຄຽງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ:

  1. ອາການກ່ອນເປັນປະຈຳເດືອນຫຼື Premenstrual syndrome (PMS) :

ສາວໆໃນໄວທີ່ຍັງມີປະຈໍາເດືອນ ມັກມີອາການຫງຸດຫງິດກັບສິວທີ່ຂຶ້ນບໍລິເວນປາຍຄາງ ເຊິ່ງການເປັນສິວທີ່ຄາງ ສາມາດບົ່ງບອກເຖິງສະຖານະຮໍໂມນຮ່າງກາຍເຮົາໄດ້ວ່າ ກໍາລັງມີການປ່ຽນແປງຂອງຮໍໂມນຢູ່ ແລະ ອີກບໍ່ດົນປະຈໍາ ເດືອນ ກໍ່ຈະມາ. ມີບາງຄົນບໍ່ພຽງແຕ່ຫງຸດຫງິດກັບ ສິວ ແຕ່ຍັງມີອາການຫງຸດຫງິດກັບທຸກສິ່ງທີ່ຂວາງຫນ້າ ເຊິ່ງກໍ່ເປັນ ໜຶ່ງໃນອາການ PMS ນັ້ນເອງ.

  1. ພະຍາດຖົງນໍ້າໃນຮັງໄຂ່ (ຊີສໃນຮັງໄຂ່): ຖົງນໍ້າໃນຮັງໄຂ່ ເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ ຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງໜ້າກັງວົນ ເພາະອາການຂອງພະຍາດນີ້ບໍ່ຄ່ອຍຈະຊັດເຈນປານໃດ, ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນ ເລີຍບໍ່ຮູ້ວ່າ ມີຖົງນໍ້າໃນຮັງໄຂ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ແຕ່ຖ້າແມ່ຍິງຄົນໃດເປັນສິວນານເຊົາ ໂດຍສິວມັກຈະຂຶ້ນບໍລິເວນກາມ ໜ້າທັງສອງຂ້າງ, ມີຜິວມັນ, ປະຈໍາເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ, ຕຸ້ຍຂຶ້ນ, ກິນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຂົນດົກຂຶ້ນ ແລະມີຮູຂຸມຂົນກວ້າງ, ມີອາການຜົມຫຼົ່ນ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ຊຶມເສົ້າເປັນປະຈໍາ ໃຫ້ສົງໄສໄວ້ກ່ອນເລີຍວ່າ ອາການຜິດປົກກະຕິເຫຼົ່ານີ້ອາດເປັນສັນ ຍານຂອງຖົງນໍ້າໃນຮັງໄຂ່.
  2. ຮູຂຸມຂົນອັກເສບຈາກເຊື້ອລາ: ຮູຂຸມຂົນອັກເສບຈາກເຊື້ອລາ ຫຼື ທີ່ເຂົ້າໃຈກັນວ່າ ສິວເຊື້ອລາ ສ່ວນ ໃຫຍ່ມັກຈະເກີດຜື່ນນ້ອຍໆບໍລິເວນໜ້າເອິກ, ແຜ່ນຫຼັງ, ຄໍ, ບ່າໄຫຼ່ ຫຼື ໃບໜ້າ ໂດຍອາການຈະມີຜື່ນນ້ອຍໆຄ້າຍໆ ສິວຜົດຜື່ນຂຶ້ນກ່ອນ ຕໍ່ມາເມື່ອມີເຊື້ອລາທີ່ຊື່ວ່າ ມາລາສຊີເຊຍເຕີບໂຕຫຼາຍຜິດປົກກະຕິບໍລິເວນຮູຂຸມຂົນ. ແທ້ຈິງແລ້ວ ເຊື້ອລາຊະນິດນີ້ພົບໄດ້ເທິງຜິວໜັງຂອງທຸກຄົນ, ບາງຄົນອາດມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອນີ້ຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ ຈົນເຮັດ ໃຫ້ເກີດໂລກຜິວໜັງຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ໂລກເຮື້ອນ, ໜັງຫົວອັກເສບລວມທັງໂລກຮູຂຸມຂົນອັກເສບຈາກເຊື້ອລານີ້ດ້ວຍ.
  3. ແພ້ເຫື່ອໂຕເອງ: ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນສິວຜົດໃນລັກສະນະເປັນໆຢຸດໆ ແລະ ມັກຈະເປັນສິວຜົດ ຫຼື ຜື່ນຂຶ້ນ ຕອນທີ່ເຫື່ອອອກ ອາດສັນນິຖານໄດ້ເຖິງອາການແພ້ເຫື່ອໂຕເອງ ຊຶ່ງເປັນພູມແພ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມັກເກີດກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມໄວ ຕໍ່ລະບົບປະສາດທີ່ມັກວິຕົກກັງວົນຫຼາຍເກີນໄປ ເຊິ່ງສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການແພ້ໄດ້.

          ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ຖ້າພົບວ່າ ຜື່ນຄັນນັ້ນເປັນຕຸ່ມໃສ ລັກສະນະຄ້າຍສິວອັກເສບໃຫ້ຮີບປຶກສາແພດໝໍຜິວໜັງ ເພື່ອຫາ ສາເຫດ ແລະ ວິທີປິ່ນປົວທີ່ຖືກຕ້ອງ.

  1. ອາການຕິດຄາເຟອິນ: ເຄື່ອງດື່ມຄາເຟອິນເປັນສິ່ງທີ່ໄວເຮັດວຽກຂາດບໍ່ໄດ້ ບາງຄົນເລີຍເກີດອາການຕິດຄາເຟ

ອິນ ໜັກຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະການດື່ມຊາ, ກາເຟ ມື້ລະຫຼາຍຈອກ. ເຄື່ອງດື່ມກະຕຸ້ນຮ່າງກາຍເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສິວມາ ຢາມໃບໜ້າ ເພາະຄາເຟອິນຈະໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງເຮັດວຽກໜັກ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຍັງກະຕຸ້ນ ການເຮັດວຽກຂອງເອສໂຕຣເຈັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສິວອີກດ້ວຍ. ສະນັ້ນ ຫາກບໍ່ຢາກເປັນສິວ ກໍຄວນພະຍາຍາມຫຼຸດປະລິ ມານການບໍລິໂພກຄາເຟອິນລົງດີກວ່າ.

          ແນວໃດກໍ່ຕາມ ສິວທີ່ຂຶ້ນເທິງໃບໜ້າ, ຄາງ, ແກ້ມ ຫຼື ຫຼັງ ເຊິ່ງບໍ່ມີອາການປ່ວຍອື່ນໆຮ່ວມນໍາ ກໍລະນີນີ້ອາດເປັນ

ເພາະເຮົາຮັກສາຄວາມສະອາດບໍ່ໄດ້ດີພໍ ຫຼື ອາດເປັນເພາະການໃຊ້ ເຄື່ອງສໍາອາງແລ້ວລ້າງອອກບໍ່ສະອາດ. ສະນັ້ນ ຄວນຮັກສາສຸຂະອະນາໄມຂອງໂຕເອງໃຫ້ດີ, ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ, ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ໝັ່ນອອກກໍາລັງກາຍ.

ສັງລວມໂດຍ: ຟ້າສີຄາມ

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://l3lack-jim.com/?p=859