127128

ເນື່ອງໃນໂອກາດລະນຶກວັນສາກົນລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 25 ພະຈິກ 2017, ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣດສ໌

(Antonio Guterres) ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວເນັ້ນວ່າ ຢາກໃຫ້ກຳຈັດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່

ຍິງໃຫ້ໝົດໄປ. ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທຸກຄົນມີສິດທິໃນການດຳລົງຊີວິດ ໂດຍປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ. ການຄຸກຄາມສິດທິ

ມະນຸດໃນຮູບແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຢູ່ໃນສັງຄົມ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ອ່ອນແອຫຼາຍ

ທີ່ສຸດ.

       ພ້ອມນີ້ ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໃນທົ່ວໂລກ, ມີແມ່ຍິງຫຼາຍກວ່າ 1 ໃນຈຳນວນ 3 ຄົນທີ່ມີປະສົບການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່

ໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແມ່ຍິງ 750 ລ້ານຄົນແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ ແລະ ມີແມ່ຍິງຫຼາຍກວ່າ 250 ລ້ານຄົນ ຖືກຕັດອະໄວຍະວະ.

ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນແຜ່ຫຼາຍວ່າ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງແມ່ນອຸປະສັກໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ ແລະ ເປັນສິ່ງທ້າ

ທາຍໂດຍກົງຕໍ່ການກວມລວມເອົາບັນຫາ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສັນ

ຕິພາບ. ພ້ອມນີ້ ຍັງມີບັນດາຫຼັກຖານໃຫ້ເຮົາ ໄດ້ເຫັນອີກວ່າ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຈະນຳໄປສູ່ການປະທະກັນ

ດ້ານຕ່າງໆ ລວມເຖິງລັດທິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການກໍ່ການຮ້າຍ.

       ສຳລັບ ສປປລາວ, ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າສຸມໃສ່ການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່

ຍິງ ແລະ ເດັກ ໂດຍປະຕິບັດພັນທະຂອງລັດພາຄີຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່

ແມ່ຍິງ (CEDAW), ສົນທິສັນຍາສິດທິເດັກ ແລະ ຖະແຫຼງການອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ

ຍິງ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງໃນປີ 2013 ກໍຄືການຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະເປົ້າໝາຍທີ 5

ການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທຸກຄົນ.

       ໃນໂອກາດລະນຶກວັນສາກົນລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 25 ພະຈິກ ໃນປີນີ້, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາ

ຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວ, ປະທານກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກ່າວວ່າ:

       ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ ບໍ່ປະໃຜໄວ້ເບື້ອງຫລັງ: ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ປຸກ

ລະດົມ ແລະ ຍົກສູງຈິດສຳນຶກໃນທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນເຖິງບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ

ແລະ ເດັກຍິງ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ, ໄພງຽບທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຖືກໂດດດ່ຽວ ອີກທັງເປັນການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ສິດທິຂອງ

ແມ່ຍິງ ກໍຄືສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານຂອງມະນຸດ... ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນການປັບປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິການໃຫ້ຄຸນຄ່າແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ປັບປ່ຽນແນວຄິດຄອງເດີມ, ການເຊື່ອຖືແບບງົມງວາຍ, ການປະຕິບັດຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເກົ່າແກ່ຫຼ້າຫຼັງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນ, ພັດທະນາລະດັບການສຶກສາທີ່ຕໍ່າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ແລະ ລຶບ

ລ້າງບັນດາສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ອື່ນໆໃນສັງຄົມ ລວມທັງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ. ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງ

ກາຍ, ຈິດໃຈ, ທາງເພດ ແລະ ທາງເສດຖະກິດຕໍ່ແມ່ຍິງ ເປັນອຸປະສັກທີ່ກີດຂວາງ ແລະ ກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງໃຫ້ແມ່ຍິງ ບໍ່ສາມາດປະກອບ

ສ່ວນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ; ນອກນັ້ນ, ຄວາມຮຸນແຮງຍັງສົ່ງ

ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນຂະບວນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຍຸຕິທໍາ ທີ່ເປັນ

ອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. ເຮົາຍັງປະ

ເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ບັນຫາການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຕໍ່ແມ່ຍິງໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຕ່າງໆ, ສະພາບການ

ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນຄອບຄົວ, ສະພາບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ລວມທັງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄົນ

ໃນສັງຄົມ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງບາງເຜົ່າ ທີ່ມີຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຍັງ

ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ.

       ໂອກາດນີ້ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາຂະແໜງການທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ລວມເຖິງອົງການ

ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພົນລະເມືອງລາວທຸກທົ່ວໜ້າ ຈົ່ງພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດ

ສຳນຶກທົ່ວປວງຊົນໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈອັນຖືກຕ້ອງວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແມ່ນການລ່ວງລະເມີດສິດທິຂັ້ນ

ພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາ; ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂະແໜງທີ່ໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ

ຍິງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສູນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ດ້ານສຸຂະພາບ, ດ້ານຈິດໃຈ, ທີ່ພັກເຊົາທີ່

ປອດໄພ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນແຕ່ລະຂະແໜງການ

ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ດໍາເນີນການ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມສັກສິດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກປົກ

ປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ ແລະ ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ

ທັງພາຍໃນ, ພາກພື້ນ, ສາກົນ ລວມທັງການຮ່ວມມືໃນກອບຂອງອາຊຽນ ແລະ ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງໃນການ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການໃຊ້ຄວາມ ຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ລວມທັງການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ລະດົມການຊ່ວຍ

ເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.

                                                                                                                                                                                                                                              ໂດຍ : ສີວິໄລ

Together, we tackle violence against women

129130

for all in the community to recognize and understand the problem of violence against women and girls, which are the discrimination against women, a silent danger imposing to isolation and also the violation of the womenžs rights of women and the fundamental human rights as well...

       It is important to change the attitude causing value gaps between women and men, adjusting conservative concept, beliefs in superstitions, the outdated customs and traditional norms, poverty reduction, upgrading education of women and girls, and eliminating the social illness existing in society,

including violence against women.

       Violence against women attributes physical, psychological, sexual and economic impacts on women which is a serious barrier to womenžs participation and unable to fully contribute to the national protection and development. In addition, the violence also leads to a negative impact on women and girls in the process of socio-economic development, development and justice, which are a major obstacle to achieve gender equality and empowering women and girls. We are still facing with many challenges on the issue of sexual abuse against women in the workplace, the violence against women in the family, the violence against children, child labor, including an understanding of people in the society and some ethnic groupsž customs which go against women and children as well, particularly in rural areas. All these challenges must be tackled with special attention.

       The Deputy Prime Minister also required to all sectors and Lao people nationwide to pay close attention to promote and raise awareness for all to gain deeply understand that violence against women and children is the violation of their human basic rights. Furthermore, emphasis must put on improving and strengthening the services for women and girls who are victims of violence, especially counseling center, health, psychological, secure shelter, legal aid, strengthening the institutional and individual sectors involve in the implementation and action to ensure the effectiveness of laws and legitimate rights of women and children. Along with this, we need to carry on enhancing and dynamic mobilizing the cooperation of many sectors, both within the regional and the international levels, including cooperation in the ASEAN framework and bilateral cooperation with neighboring countries in the implementation of anti-violence against women and children, as well as exchanging lessons and mobilizing more technical assistance and  funding for such work.

                                                                                                                                                                                                                                                                    By: Sivilay