ທລຍ ກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ

461 9

459 OK 8

2019 ok 8

71.3071.31