ທລຍ ກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ

459 OK 8

2019 ok 8

71.3071.31

4019  

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ເປັນໂຄງການໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ  ທີ່

ເປັນເຈົ້າຕົນເອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ, ມີຄວາມຮັບຜິດ

ຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ 

ໂດຍສະເພາະການປັບປຸງທາງດ້ານການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການບໍລິການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງ

ໂຄງການ ໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນຂະບວນການພັດທະນາຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ.

      ສໍາລັບປີີ 2018 ທລຍ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ 338 ໂຄງ

ການ ແລະ ຄາດວ່າຈະນໍາໃຊ້ທຶນທັງໝົດປະມານ 87,3 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະ

ໄດ້ກວມເອົາຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 41 ໂຄງການ, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 80

ໂຄງການ, ສາທາລະນະສຸກ 85 ໂຄງການ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 130 ໂຄງການ, ພະ

ລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 2 ໂຄງການ.

      ປະຈຸບັນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດຂັ້ນຕອນ

ໃນການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ກໍາລັງດໍາເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເພື່ອຊອກຫາບໍ

ລິສັດ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ໂດຍລວມແລ້ວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ແມ່ນ

ໄດ້ນໍາໃຊ້ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ແລະ ສ້າງ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ທຸກໆຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂຄງການ

ຍ່ອຍ ຈຶ່ງໄດ້ມອບໃຫ້ທີມງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂັ້ນບ້ານ ເປັນຜູ້ດໍາເນີນການ ແລະ ຕັດສິນ

ເອົາເອງ ບົນພື້ນຖານຂໍ້ກໍານົດລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ໂດຍມີພະນັກງານ ທລຍ ເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຊ່ວຍແນະນໍາ, ຕິດຕາມ,

ກວດກາ ແລະ ມີອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອສັງເກດການ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກ

ຍູ້ຊ່ວຍ. ໃນກໍລະນີ, ຫາກທີມງານບ້ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນ

ຕອນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກໍານົດໄວ້, ຜູ້ໃຫ້ທຶນມີສິດຈະຮຽກເກັບເງິນຄືນ ແລະ ຍົກເລີກການ

ສະໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ບ້ານດັ່ງກ່າວ.

      ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນໃນຮູບແບບລັກສະນະນີ້ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເກີດມີຄວາມຍືນຍົງໃນອະນາ

ຄົດ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເລີ່ມໃນເດືອນມີນາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ.

   4020

The progress of PRF sub-project implementation in 2018

       The Poverty Reduction Fund (PRF) is a part of government project run with its own financial and administrative management. Their main responsibility is the operation of rural development and poverty reduction, with emphasis on improving the access and infrastructure service for poor villagers in rural of target villages through community participation in development process to ensure sustainability rural areas.

       In 2018, The PRF will implement 338 sub-projects, It is expected to spend total budget around 87,3 billion kip. There are 41 projects involving agricultural and forestry sector, 80 projects of Public works and transports sector, 85 projects of public Health sector, 130 projects of Education and Sports sector and 2 projects of Energy and Mine sector.

       Presently, those sub-projects have been completed in terms of  exploration-design and on the way of procurement processing to find out companies and contractors. Generally, the implementation of PRF puts focus on community participation by community based implementation and empowerment. Therefore, all procurement processing of sub-projects are being assigned to local the village to implement and design based on principles and procedures required by donor. There are PRF staffs assigned to accommodate, suggest, monitor and inspect the implementation process along with local authorities whose responsibility is to observe provide convenience, follow and support the project. In case that certain villagers donžt implement the projects in accordance with the principles and procedures of procurement, the donor can reimburse and cancel to support funding for that village.

       The community strengthening as mentioned above will boost the sub-projects implementation intransparent and sustainable manner in the future.

       The sub-projects have already been launched in March 2018.