ທລຍ ກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ

4019  

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ເປັນໂຄງການໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ  ທີ່

ເປັນເຈົ້າຕົນເອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ, ມີຄວາມຮັບຜິດ

ຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ 

ໂດຍສະເພາະການປັບປຸງທາງດ້ານການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການບໍລິການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງ

ໂຄງການ ໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນຂະບວນການພັດທະນາຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ.

      ສໍາລັບປີີ 2018 ທລຍ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ 338 ໂຄງ

ການ ແລະ ຄາດວ່າຈະນໍາໃຊ້ທຶນທັງໝົດປະມານ 87,3 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະ

ໄດ້ກວມເອົາຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 41 ໂຄງການ, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 80

ໂຄງການ, ສາທາລະນະສຸກ 85 ໂຄງການ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 130 ໂຄງການ, ພະ

ລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 2 ໂຄງການ.

      ປະຈຸບັນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດຂັ້ນຕອນ

ໃນການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ກໍາລັງດໍາເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເພື່ອຊອກຫາບໍ

ລິສັດ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ໂດຍລວມແລ້ວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ແມ່ນ

ໄດ້ນໍາໃຊ້ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ແລະ ສ້າງ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ທຸກໆຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂຄງການ

ຍ່ອຍ ຈຶ່ງໄດ້ມອບໃຫ້ທີມງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂັ້ນບ້ານ ເປັນຜູ້ດໍາເນີນການ ແລະ ຕັດສິນ

ເອົາເອງ ບົນພື້ນຖານຂໍ້ກໍານົດລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ໂດຍມີພະນັກງານ ທລຍ ເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຊ່ວຍແນະນໍາ, ຕິດຕາມ,

ກວດກາ ແລະ ມີອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອສັງເກດການ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກ

ຍູ້ຊ່ວຍ. ໃນກໍລະນີ, ຫາກທີມງານບ້ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນ

ຕອນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກໍານົດໄວ້, ຜູ້ໃຫ້ທຶນມີສິດຈະຮຽກເກັບເງິນຄືນ ແລະ ຍົກເລີກການ

ສະໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ບ້ານດັ່ງກ່າວ.

      ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນໃນຮູບແບບລັກສະນະນີ້ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເກີດມີຄວາມຍືນຍົງໃນອະນາ

ຄົດ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເລີ່ມໃນເດືອນມີນາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ.

   4020

The progress of PRF sub-project implementation in 2018

       The Poverty Reduction Fund (PRF) is a part of government project run with its own financial and administrative management. Their main responsibility is the operation of rural development and poverty reduction, with emphasis on improving the access and infrastructure service for poor villagers in rural of target villages through community participation in development process to ensure sustainability rural areas.

       In 2018, The PRF will implement 338 sub-projects, It is expected to spend total budget around 87,3 billion kip. There are 41 projects involving agricultural and forestry sector, 80 projects of Public works and transports sector, 85 projects of public Health sector, 130 projects of Education and Sports sector and 2 projects of Energy and Mine sector.

       Presently, those sub-projects have been completed in terms of  exploration-design and on the way of procurement processing to find out companies and contractors. Generally, the implementation of PRF puts focus on community participation by community based implementation and empowerment. Therefore, all procurement processing of sub-projects are being assigned to local the village to implement and design based on principles and procedures required by donor. There are PRF staffs assigned to accommodate, suggest, monitor and inspect the implementation process along with local authorities whose responsibility is to observe provide convenience, follow and support the project. In case that certain villagers donžt implement the projects in accordance with the principles and procedures of procurement, the donor can reimburse and cancel to support funding for that village.

       The community strengthening as mentioned above will boost the sub-projects implementation intransparent and sustainable manner in the future.

       The sub-projects have already been launched in March 2018.

176

ບ້ານບວມພັນ, ກຸ່ມບວມພັນ ເມືອງຂົວ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນບ້ານຊົນເຜົ່າ: ລາວລຸ່ມ, ກືມມຸ ແລະ ເຜົ່າມົ້ງ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 540 ຄົນ,ຍິງ265ຄົນ, ມີ 103 ຄອບຄົວ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍແມ່ນປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ.ໄລຍະຜ່ານມາ ປະຊາຊົນເຂດບ້ານບວມພັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທາງດ້ານກະສິກຳໄປຂາຍໃນທ້ອງຕະຫລາດ ແລະ ການເດີນທາງຂອງນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນໄປຮຽນໜັງ ສືຢູ່ຝາກນໍ້ານ້ອຍເບື້ອງນັ້ນ ຍ້ອນສະພາບເສັ້ນທາງໄດ້ຖືກຕັດຂາດຈາກແມ່ນໍ້ານ້ອຍໃນລະດູຝົນ ທີ່ມີຄວາມກ້ວາງບໍ່ສາມາດຂ້າມໄດ້. ພາຍຫຼັງທີ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໄດ້ວາງແຜນພັດທະນາບ້ານຂອງຕົນ ເອງ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ ການກໍ່ສ້າງຂົວແຫ່ງນີ້ເປັນບຸລິມະສິດທໍາອິດ ແລະ ໄດ້ຜ່ານການວາງແຜນຂັ້ນກຸ່ມ ແລະ ຮັບຮອງຢູ່ຂັ້ນເມືອງ. ສະນັ້ນ ໃນເດືອນຕຸລາ 2017 ຂົວນໍ້າລົ້ນ ຂະໜາດ 4 X 20 ແມັດ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 298 ລ້ານກ່ວາກີບ ໃນນີ້ ທຶນຂອງ ທລຍ 264 ລ້ານກ່ວາກີບ, ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນທາງດ້ານວັດຖຸທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ແຮງງານຄິດເປັນເງິນ 34 ລ້ານກວ່າກີບ, ຂົວແຫ່ງນີ້ ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ 5 ໂຕ່ນ ພາຍຫລັງທີ່ຂົວດັ່ງກ່າວກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ ແລະ ມອບໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2018 ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານບວມພັນ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງພາຍໃນກຸ່ມ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າກະສິກໍາຂອງບ້ານ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງເຂດທຳການຜະລິດໄດ້ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ນອກນັ້ນ, ຍັງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນບ້ານບວມພັນ ສາມາດໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ຝາກນໍ້ານ້ອຍເບື້ອງນັ້ນ ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ ໃນທຸກລະດູ.

ທ່ານນາງ ຕຸ່ນ ປະຊາຊົນບ້ານບວມພັນກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ໄດ້ມີໂອກາດນຳໃຊ້ຂົວແຫ່ງນີ້ເພື່ອນຳເອົາສິນຄ້າໄປຂາຍທີ່ທ້ອງຕະຫຼາດ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ເຊິ່ງຕ່າງຈາກເມື່ອກ່ອນ ຖ້າເປັນລະດູຝົນ ນໍ້າຫລາຍກໍ່ບໍ່ສາມາດຂ້າມນໍ້າໄປຫາເຂດທໍາການຜະລິດໄດ້, ຖ້າຮອດລະດູແລ້ງຈຶ່ງຂ້າມແມ່ນໍ້ານ້ອຍໄປຫາໄຮ່ ຫາສວນໄດ້ ແລະ ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກ ດີໃຈຫລາຍທີ່ເຫັນລູກຫລານຢູ່ບ້ານບວມພັນ ສາມາດໄປຮຽນຢູ່ຝາກນໍ້າເບື້ອງນັ້ນ ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍ”.

156157

ເພື່ອເປັນການທົບທວນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຕໍ່ກັບຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ).ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທລຍ ເມືອງວຽງໄຊແຂວງຫົວພັນ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນຂອງຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານຂັ້ນເມືອງຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງວຽງໄຊ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສິງວົງໄຊ ສິລິວົງພັນ, ກໍາມະການພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທັງ

ເປັນຜູ້ປະສານງານຝ່າຍລັດຂັ້ນເມືອງ, ມີຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ, ທລຍ ແຂວງ, ທລຍ ເມືອງ, ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ 5 ກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 25 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ.

       ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ 5 ກຸ່ມທີ່ມາຈາກກຸ່ມຈາດ, ໂສຍ, ນ້ຳງາ, ໂຮມທອງ ແລະ ໂພນທອງ ໄດ້ຜ່ານບົດລາຍງານຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃນແຕ່ລະໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍນໍາສະເໜີຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບລະບຽບ, ຫຼັກການ, ຮູບແບບວິທີການເຮັດວຽກຂອງ ທລຍ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ຍັງເປັນບັນຫາສໍາຄັນເພາະສ່ວນຫຼວງຫຼາຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ແມ່ນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ສະນັ້ນ ການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຍັງເປັນບັນຫາສໍາຄັນ. ນອກຈາກນັ້ນ ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ນໍາສະເໜີແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

       ໃນຕ ອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ສິງວົງໄຊ ສິລິວົງພັນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ແລະ ໝາກຜົນທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ເປີດຊອງຢູ່ບ້ານທີ່ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ດໍາເນີນການເອງ ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຫຼາຍທາງດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຜູ້ປະສານງານທີ່ມາຈາກ 5 ກຸ່ມບ້ານ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມ ເລື່ອງຄວາມເປັນເອກະ

ພາບກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບລະບຽບຫຼັກການຂອງ ທລຍ ຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ເຊັ່ນວ່າ ຄວາມໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ້ ຊຸມຊົນນຳໃຊ້ສິ່ງກໍ່ສ້າງໄດ້ຍາວນານ ແລະ ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.

                                                                                                                                                                                                                                                           ໂດຍ: ທລຍ ເມືອງວຽງໄຊ

 

PRFto empower coordinators  of village clusters

In order to review and empower the coordinators of village clusters with more knowledge and understanding on the form and method of the Poverty Reduction Fund (PRF) implementation, the PRF of Viengxay district, Huaphanh province recently held the monthly meeting of coordinators of village clusters in district levels chaired by Mr. Singvongxay Silivongphanh, the member of Party Committee, Head of Agriculture and Forestry Office of Viengxay district, the PRF coordinator of the district, and 25 representatives of which 11 women from relevant sectors also participated in this meeting.

       The coordinators from 5 village clusters such as Jad, Souy, Namnga, Homthong and Phonthong have briefly reported on the implementation of sub-projects by presenting points of weaknesses and challenges, especially in providing knowledge and awareness on the regulations, principles and forms of PRFžs work for the community which is still the vital matter because most of their target groups are ethnic minorities, poor and marginalized people in remote areas. Consequently, helping these people to access useful information is still a crucial task. In addition, each groups also presented their future implementation plan of sub-project

to meet the set goal.

       At the end, Mr. Singvongxay Silivongphan gave short remarks to the participants by expressing his appreciation for the achievements and the implications for the implementation of sub-project, in particularly, the procurement and distribution of community-based implementation, which were very efficient and effective in terms of transparency. However, coordinators from 5 village clusters need to pay more attention to the unity of sub-project implementation in order to assure transparency, accountability, sustainability, and high productivity use for the community.

       By: Viengxay PRF

 

93

ບ້ານໜອງໄຊ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານ ເມືອງຊໍາໃຕ້ ໄປທາງທິດຕາເວັນ ຕົກສຽງເໜືອປະມານ 93 ກິໂລແມັດ, ເປັນບ້ານຊົນເຜົ່າມົ້ງ, ປະກອບມີ 34 ຫຼັງຄາ ເຮືອນ, ພົນລະເມືອງທັງໝົດ 314 ຄົນ, ຍິງ 142 ຄົນ ອາຊີບຕົ້ນຕໍແມ່ນເຮັດ ໄຮ່ ເຮັດນາ ອາຊີບສໍາຮອງແມ່ນລ້ຽງສັດ ແລະ ເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ເມື່ອກ່ອນບ້ານດັ່ງ ກ່າວເປັນພຽງຄຸ້ມໜຶ່ງຂຶ້ນກັບບ້ານ ໜອງແຮດ, ຕົກມາຮອດ ຕົ້ນປີ 2016 ພັກ-ລັດ ຂັ້ນເທິງໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ສ້າງຕັ້ງເປັນບ້ານ ໜອງໄຊສະເພາະ.

      ອິີງໃສ່ບູລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຜ່ານການວາງແຜນນັບແຕ່ຂັ້ນບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຈົນຮອດຂັ້ນ ເມືອງ ໃນປີ 2017 ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ມີການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງທາງເຂົ້າຫາບ້ານໜອງໄຊ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 2,5ກິໂລແມັດ, ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າທາງບ່ອນທີ່ມີຜາ ຫີນຕໍ່າສຸດ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 3 ແມັດ ແລະ ໜ້າດິນທົ່ວໄປແມ່ນໃຫ້ໄດ້ຄວາມກວ້າງ 4 ແມັດ ແລະ ໄດ້ວາງທໍ່ນໍ້າລອດທາງໃສ່ 2 ຈຸດ, ມີມູນຄ່າໃນການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງທັງໝົດ 116 ລ້ານກີບ ໃນນັ້ນໄດ້ຮັບການ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ມູນຄ່າ 100 ກວ່າລ້ານກີບ, ຊຸມຊົນປະ ກອບສ່ວນທາງດ້ານແຮງງານ ຄິດເປັນເງິນ 10 ລ້ານກວ່າກີບ. ການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງທາງເຂົ້າຫາບ້ານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມລົງມື ແຕ່ວັນທີ 10 ສິງຫາ-1 ກັນຍາ 2017 ຈຶ່ງ ສໍາເລັດ.

      ຜ່ານການກວດກາຂອງວິຊາການພ້ອມດ້ວຍຄະນະກໍາມະການຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ ຕາງໜ້າຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນ ສົ່ງຂອງເມືອງ, ຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງ ຊໍາໃຕ້, ທີມງານ ທລຍ ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານຫົວ ຊຽງ, ອົງການປົກຄອງຂັ້ນກຸ່ມ, ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໜອງ ໄຊ ເຂົ້າຮ່ວມນຳເຫັນວ່າ: ການສ້ອມແປງ ແລະ ວາງທໍ່ນໍ້າລອດທາງໄດ້ເຮັດສໍາ ເລັດ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ ຜ່ານມາ ຄະນະກໍາ ມະການກວດກາ ຈຶ່່ງໄດ້ມອບໂຄງການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງທາງເຂົ້າຫາບ້ານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການ ປົກຄອງບ້ານ ໜອງໄຊເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຮ່ວມກັນປົກ ປັກຮັກສາໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງເກີດຜົນປະ ໂຫຍດສູງສຸດແກ່ຊຸມຊົນ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             ໂດຍ: ທລຍ

52

The Poverty Reduction Fund (PRF) will support about 6 billion kip to contribute in poverty reduction in Phongsaly province through the implementation of 22   projects in 3 districts such as: 6 projects in Khoua district, 8 projects in Mai district and 8 projects in Samphan district, Which is the 3rd phase, 14th round of PRF in 2017.

Mr Thavone Xayabouth Head of PRF in Phongsaly province reported: The 22 projects have covered 3 important sectors such as: For Educational and Sports sector consisted of 10 projects, Public health sector consisted of 2 projects and public transport sector with 10 projects. Currently, Some projects are in the process of equipment procuretion for the construction and some projects are in the concession process to find the contruction company. To achievement of the projects has been set by the end of this year in order to lift up the livelihood of local with peopležs well being and free from povertyŽ.

      The PRF has supported to build the new primary school at Nambon Tai village, Samphan district, Phongsaly province at the 13th  round in 2016 with the cost of 208,732,866 kip. In this project, PRF supported 191,190,878 kip and the community contribution is 15,541,988 kip. The project started construction work in May 2016 and completed on 16 September 2016. The school is a one-floor building with 2 classrooms, serving the 1st to grade 5th  pupils of primary level. The school is fully furnished with all educational equipments needed.

      Ms Feng, 10 year old student of 4th grade and Mr. Lee, 10 years old, He is student of 5th grade raised the same voice that: We are very happy of having new school. Because the school is nice and stable, besides of getting new school, we also got educational equipments such as : Tables, Chairs, Boards and others. Itžs different from the old school that had always been repaired and lacked of educational equipmentsŽ.

      Mr. Thongsy Thongsengchit, The teacher of NambonTai reported:  Previously, There were many difficulties of using the old school, especially  the roof, board, tables and chairs which could not cannot move anymore. After we got this new school our students are very happy and pay more attention on studying, They are more diligent with more intention to their studiesŽ.