Gallerys

ວັນທີ 7 ມີນາ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ 2 ຫົວຂໍ້ຄື: 1. ການປະກອບສ່ວນຂອງເພດຊາຍ, ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ປະດິດສ້າງໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, 2. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ປະດິດສ້າງ ເພື່ອໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ. ຢູ່ທີ່ ສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.

1038410388103851038610387

ສູນໂພຊະນາການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຮັດກິດຈະກໍາກວດສຸຂະພາບກ່ຽວກັບ ການປະເມີນໂພຊະນາການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຄົບຮອບ 109 ປີ, ຢູ່ທີ່ ສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.

10377103781037910379103811038210383