ພິມ
ໝວດ: ຄຳຂວັນ
ກົດເບິ່ງ: 19154

ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຢ່າງທົ່ວເຖິງ