ພິມ
ໝວດ: ຄຳຂວັນ
ກົດເບິ່ງ: 33066

ສູ້ຊົນສ້າງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງໃຫ້ໜັກແໜ້ນ ເຂັ້ມແຂງ