ພິມ
ໝວດ: ຄຳຂວັນ
ກົດເບິ່ງ: 22790

ຍິງ-ຊາຍ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ