ພິມ
ໝວດ: ຄຳຂວັນ
ກົດເບິ່ງ: 26554

ຍິງ-ຊາຍ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ