ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

Address:
ບ້ານ ບຶງຂະຫຍອງ
ຖະຫນົນ ທ່າເດື່ອ
ເມືອງ ສິສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ສ.ປ.ປ.ລາວ

Telephone:

 

( 856 21 ) 312 253 - 211

030 51185532

Fax: ( 856 21 ) 316325
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Information: 1. ກົມຂ່າວສານ
2. ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ
3. ສູນສຂບພ