333334335

3 ເສົາຄຳ້ອາຊຽນ ໝາຍເຖິງການຮ່ວມມືຂອງກຸ່ມສະມາຊິກຂອງປະເທດອາຊຽນ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ, ເປັນໜຶ່ງດຽວ ມີຄວາມ

ແຂງແກ່ນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງໃນທຸກດ້ານ, ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆໄດ້ໂດຍສັນຕິວິທີ, ຊຶ່ງປະກອບມີ 3 ເສົາຄຳ້ຫຼັກ ດັ່ງນີ້:

       ‘ ເສົາຄຳ້ທາງດ້ານການເມືອງແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ

      ‘ເສົາຄຳ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດອາຊຽນ

      ‘ ເສົາຄຳ້ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳອາຊຽນ

         1.ເສົາຄຳ້ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ:           

     ມີຈຸດປະສົງສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍສັນຕິ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດ

ຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມສັນຕິ, ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ ແລະ ການຮ່ວມມື ແລະ ດຳເນີນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ຍອມຮັບຫຼັກໃນການປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

      - ເຄົາລົບໃນເອກະລາດ, ການມີອຳນາດອະທິປະໄຕ, ຄວາມເທົ່າທຽມກັນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດິນແດນ ແລະ ເອກະລັກ ແຫ່ງຊາດຂອງທຸກປະເທດ.

      - ປາສະຈາກການແຊກແຊງພາຍນອກ, ການໂຄ່ນລົ້ມອະທິປະໄຕ ຫຼື ການບີບບັງຄັບຈາກພາຍນອກ.

      - ການບໍ່ແຊກແຊງກິດຈະການພາຍໃນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

      - ການແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍສັນຕິວິທີ.

      - ການຍົກເລີກການໃຊ້ກອງກຳລັງຄຸກຄາມຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

      - ການຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

       2.ເສົາຄຳ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດອາຊຽນ:

      ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດອາຊຽນມີຕະຫຼາດ ແລະ ພື້ນຖານການຜະລິດອັນດຽວກັນ,ມີການເຄື່ອນຍ້າຍການບໍລິການ, ການລົງທຶນ ແລະ ແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງເສລີ. ເປັນ

ຕະຫຼາດ ແລະ ພື້ນຖານການຜະລິດດຽວກັນ ຊຶ່ງຈະມີການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ, ການບໍລິການ,ການລົງທຶນ ແລະ ບັນດາແຮງງານທີ່ມີສີມື ຢ່າງເສລີ ແລະ ມີການເຄື່ອນຍ້າຍເງິນລົງທຶນຢ່າງ

ເສລີຫຼາຍຂຶ້ນ; ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນທາງເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນໂດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບນະໂຍບາຍ ທີ່ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຮ່ວມກຸ່ມທາງເສດຖະກິດ

ເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍການແຂ່ງຂັນ, ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ສິດໃນການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ນະໂຍບາຍພາສີ ແລະ ການພັດທະ ນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ; ຄວາມສະເໝີພາບໃນ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໂດຍສຸມໃສ່ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດຜ່ານໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ.

      ການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດອາຊຽນທີ່ສຳຄັນ ມີດັ່ງນີ້:

      -ເຂດລົງທຶນອາຊຽນ.

      -ການເລີ່ມຕົ້ນລວມໂຕກັນຂອງອາຊຽນ.

      -ການຮ່ວມມືດ້ານອຸດສາຫະກຳ.

      -ຂອບເຂດດ້ານການບໍລິການ.

      -ການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ.

      -ການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ.

      -ການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນ+3 .

      -ການຮ່ວມມືດ້ານການຂົນສົ່ງ.

      - ຄວາມຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານໃນອາຊຽນ.

      - ການຕົກລົງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ.

  1. ເສົາຄຳ້ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳອາຊຽນ:

      ອາຊຽນໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ທຸກປະເທດອາຊຽນເປັນປະຊາຄົມສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳອາຊຽນ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2015 ໂດຍມຸ່ງຫວັງເປັນປະຊາຄົມທີ່ມີປະຊາຊົນເປັນ

ສູນກາງ, ມີສັງຄົມທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນປະເທດອາຊຽນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແລະ ມີການພັດທະນາໃນທຸກດ້ານ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະ

ພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງໃຫ້ກວມອັດຕາສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນພັດທະນາໃນດ້ານຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

      - ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

      - ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

      - ສິດທິ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳທາງສັງຄົມ.

      - ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

      - ການສ້າງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງປະເທດອາຊຽນ.

     -ການຫຼຸດຊ່ອງວ່າງໃນການພັດທະນາ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ໂດຍ: ສຸພັນ