ບົດພັດທະນາ

333334335

3 ເສົາຄຳ້ອາຊຽນ ໝາຍເຖິງການຮ່ວມມືຂອງກຸ່ມສະມາຊິກຂອງປະເທດອາຊຽນ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ, ເປັນໜຶ່ງດຽວ ມີຄວາມ

ແຂງແກ່ນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງໃນທຸກດ້ານ, ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆໄດ້ໂດຍສັນຕິວິທີ, ຊຶ່ງປະກອບມີ 3 ເສົາຄຳ້ຫຼັກ ດັ່ງນີ້:

       ‘ ເສົາຄຳ້ທາງດ້ານການເມືອງແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ

      ‘ເສົາຄຳ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດອາຊຽນ

      ‘ ເສົາຄຳ້ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳອາຊຽນ

         1.ເສົາຄຳ້ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ:           

     ມີຈຸດປະສົງສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍສັນຕິ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດ

ຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມສັນຕິ, ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ ແລະ ການຮ່ວມມື ແລະ ດຳເນີນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ຍອມຮັບຫຼັກໃນການປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

      - ເຄົາລົບໃນເອກະລາດ, ການມີອຳນາດອະທິປະໄຕ, ຄວາມເທົ່າທຽມກັນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດິນແດນ ແລະ ເອກະລັກ ແຫ່ງຊາດຂອງທຸກປະເທດ.

      - ປາສະຈາກການແຊກແຊງພາຍນອກ, ການໂຄ່ນລົ້ມອະທິປະໄຕ ຫຼື ການບີບບັງຄັບຈາກພາຍນອກ.

      - ການບໍ່ແຊກແຊງກິດຈະການພາຍໃນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

      - ການແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍສັນຕິວິທີ.

      - ການຍົກເລີກການໃຊ້ກອງກຳລັງຄຸກຄາມຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

      - ການຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

       2.ເສົາຄຳ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດອາຊຽນ:

      ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດອາຊຽນມີຕະຫຼາດ ແລະ ພື້ນຖານການຜະລິດອັນດຽວກັນ,ມີການເຄື່ອນຍ້າຍການບໍລິການ, ການລົງທຶນ ແລະ ແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງເສລີ. ເປັນ

ຕະຫຼາດ ແລະ ພື້ນຖານການຜະລິດດຽວກັນ ຊຶ່ງຈະມີການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ, ການບໍລິການ,ການລົງທຶນ ແລະ ບັນດາແຮງງານທີ່ມີສີມື ຢ່າງເສລີ ແລະ ມີການເຄື່ອນຍ້າຍເງິນລົງທຶນຢ່າງ

ເສລີຫຼາຍຂຶ້ນ; ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນທາງເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນໂດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບນະໂຍບາຍ ທີ່ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຮ່ວມກຸ່ມທາງເສດຖະກິດ

ເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍການແຂ່ງຂັນ, ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ສິດໃນການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ນະໂຍບາຍພາສີ ແລະ ການພັດທະ ນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ; ຄວາມສະເໝີພາບໃນ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໂດຍສຸມໃສ່ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດຜ່ານໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ.

      ການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດອາຊຽນທີ່ສຳຄັນ ມີດັ່ງນີ້:

      -ເຂດລົງທຶນອາຊຽນ.

      -ການເລີ່ມຕົ້ນລວມໂຕກັນຂອງອາຊຽນ.

      -ການຮ່ວມມືດ້ານອຸດສາຫະກຳ.

      -ຂອບເຂດດ້ານການບໍລິການ.

      -ການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ.

      -ການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ.

      -ການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນ+3 .

      -ການຮ່ວມມືດ້ານການຂົນສົ່ງ.

      - ຄວາມຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານໃນອາຊຽນ.

      - ການຕົກລົງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ.

  1. ເສົາຄຳ້ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳອາຊຽນ:

      ອາຊຽນໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ທຸກປະເທດອາຊຽນເປັນປະຊາຄົມສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳອາຊຽນ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2015 ໂດຍມຸ່ງຫວັງເປັນປະຊາຄົມທີ່ມີປະຊາຊົນເປັນ

ສູນກາງ, ມີສັງຄົມທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນປະເທດອາຊຽນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແລະ ມີການພັດທະນາໃນທຸກດ້ານ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະ

ພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງໃຫ້ກວມອັດຕາສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນພັດທະນາໃນດ້ານຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

      - ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

      - ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

      - ສິດທິ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳທາງສັງຄົມ.

      - ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

      - ການສ້າງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງປະເທດອາຊຽນ.

     -ການຫຼຸດຊ່ອງວ່າງໃນການພັດທະນາ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ໂດຍ: ສຸພັນ

173

ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ວຽກ ງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ສຳ ລັບແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວžž ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລື ປະກອບ ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ຮ່າງບົດລາຍງານຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອນໍາໄປປັບປຸງ ໃຫ້ເປັນສະບັບສົມ ບູນຂຶ້ນຕື່ມ. ດັ່ງນັ້ນ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫໍມູນເຊື້ອແມ່ຍິງລາວ ຮ່ວມກັບທະ ນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ ດຳເນີນໂຄງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າພາຍໃຕ້ ຫົວຂໍ້ ວຽກງານທີ່ບໍ່ ໄດ້ຮັບ ຄ່າຈ້າງສຳລັບ ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ຂຶ້ນ ໃນຕົ້ນເດືອນ ມີນາ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານນາງ ດວງສະໝອນ ດາລາວົງ ຫົວໜ້າກົມແຜນ ການ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ສສຍລ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ຄຳແກ້ວ ສານ ບູນ ຄູນໄຊ   ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ທ່ານ ນາງ ແຖວນະເຂດ ຊາພັກດີ ຫົວໜ້າໜ່ວຍ ງານພັດ ທະນາສັງຄົມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຫ້ອງການພັດທະນາອາຊີ ປະຈຳລາວ, ທ່ານ ສຈ. ດຣ ນາງ ກຽວໂກະ ຄູຊາກາເບ ຊ່ຽວຊານ ຈາກ ADB ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ ຈໍານວນ 30 ທ່ານ.

      ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະ ເໜີຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ຈາກທ່ານ ສຈ. ດຣ ກຽວໂກະ ຄູຊາກາເບ ຊຶ່ງຍົກໃຫ້ ເຫັນປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ເປັນຕົ້ນດ້ານການພັດທະນາພື້ນຖານ ໂຄງ ລ່າງຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງບໍ່ສາ ມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ການບໍລິການດ້ານ ສຸຂະພາບ, ລວມເຖິງດ້ານຮີດຄອງປະເພ ນີ ກໍເປັນສິ່ງຈຳກັດສຳລັບແມ່ຍິງ ໃນເຂດ ຊົນນະບົດຢູ່, ຊຶ່ງເຫັນວ່າ ແມ່ຍິງຈຳນວນ 60.7% ແມ່ນເຮັດວຽກເປັນແຮງງານທີ່ບໍ່ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຢູ່ໃນຄອບ ຄົວສ່ວນ ເພດຊາຍ ແມ່ນກວມພຽງ 26.7% ເທົ່ານັ້ນ, ວຽກທີ່ບໍ່ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແມ່ຍິງເປັນ ຜູ້ປະຕິບັດ ທັງເປັນວຽກທີ່ມັກ ຖືກ ເບິ່ງຂ້າມ ແລະ ບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ ແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ຍັງເຮັດ ວຽກປູກຝັງເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ ໃນຄົວເຮືອນ ຫຼື ເບິ່ງແຍງ ເດັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.

      ຈາກນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະກອບ ຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ເພື່ອໃຫ້ ບົດຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ສົມບູນ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການພັດທະນາແມ່ຍິງໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ເລື້ອຍໆ. ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 3 ແຂວງ ຄື: ຈຳປາສັກ, ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງນຳ້ທາ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ໂດຍ: ວຽງພອນ

170

ແຂວງ ຈຳປາສັກ ເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຕັ້ງໜ້າຂົນຂວາຍສະມາຊິກ ສຍ, ແມ່ຍິງບັນດາເຜົ່າ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ ປະກອບສ່ວນໃນການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນໃນໂຄງການຈຳປາຄຳຮ່ວມນຳ້ໃຈພັດທະນາ ແມ່ຍິງŽ.

       ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ເຜີຍແຜ່ຄວາມສຳຄັນຂອງການປະກອບສ່ວນທຶນຮອນ ເພື່ອໄປ ປັບປຸງ ພັດທະນາຖຳ້ແມ່ຍິງຢູ່ເມືອງ ວຽງໄຊ ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນຈະນຳໄປພັດທະນາແມ່ຍິງ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໃນທົ່ວປະເທດ ເວົ້າສະເພາະແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກໄພນຳ້ຖ້ວມຢູ່ພາຍໃນ ກໍຄື ເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄະນະພັກຄະນະນຳແຂວງ ບວກກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄະນະນຳ ສຍ ທຸກຂັ້ນພາຍໃນແຂວງ ຈຶ່ງເຮັດ ໃຫ້ແຂວງ ຈຳປາສັກ ສາມາດຈຳໜ່າຍຜະລິດ ຕະພັນຈຳປາຄຳໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

       ທ່ານນາງ ວາດສະໜາ ສິລິມາ ກຳມະການພັກແຂວງ ປະທານ ສຍ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບແຈ້ງ ການ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຂໍທິດຊີ້ນຳຈາກການນຳແຂວງ ຊຶ່ງທ່ານເຫັນດີເປັນເອກະ ພາບ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ທິດຊີ້ນຳອັນສະຫຼາດສ່ອງ ໃສຂອງ ຄະນະນຳ ສສຍລ ທີ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການພັດທະນາແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ.

       ຈາກນັ້ນ, ຄະນະນຳແຂວງໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບການນຳທຸກຂັ້ນ ໂດຍ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສີທົນ ແກ້ວພູວົງ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຊຶ່ງທ່ານ ໄດ້ປຸກລະດົມໃຫ້ການນຳແຕ່ລະຂັ້ນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງໃນການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນໂຄງການດອກຈຳປາຄຳໃນຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການປຸກລະດົມ ຂົນຂວາຍການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງ 10 ເມືອງ ບວກກັບຄວາມເປັນເຈົ້າການຈາກທຸກພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຊື້ຜະລິດຕະພັນ ຈຳປາຄຳ ເຮັດໃຫ້ແຂວງ ຈຳປາສັກ ສາມາດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ໂດຍ: ເພັດທອງຄຳ

169

ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແຜນການກໍ່ສ້າງວຽກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງເພດຍິງ, ໂດຍສະເພາະມະຕິກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພະນັກງານນໍາ ພາ-ຄຸ້ມຄອງເພດ ຍິງ ຄັ້ງທີ II ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ສສຍລ ໄດ້ຈັດຊຸດອົບຮົມການ ສ້າງ ຄູຝຶກໃນວຽກງານພັດທະນາແມ່ຍິງສໍາລັບພະນັກງານ ສຍ ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພະ ນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ ສສຍລ ໃນລະ ຫວ່າງວັນທີ 12-23 ມີນາ 2018 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມກ່າວເປີດຂອງທ່ານດຣ ນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ກໍາ ມະການສູນກາງພັກ ປະທານຄະນະ ບໍລິຫານງານ ສສຍລ, ມີສໍາມະ ນາກອນ ເຂົ້າຮ່ວມ 60 ທ່ານ.

      ໃນຊຸດອົບຮົມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບວຽກ ງານສະຫະພັນແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມສໍາ ຄັນ ແລະ ສາມາດນຳໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກ ງານສະເພາະ ເປັນຕົ້ນ: ການ ເປັນຄູຝຶກ (TOT), ທັດສະນະ ແລະ ທິດຊີ້ນໍາຂອງພັກ ຕໍ່ກັບວຽກງານແມ່ ຍິງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງຈະໄດ້ລົງເລິກ ດ້ານການນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງໃນການປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາແມ່ຍິງ, ວຽກ ງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ວຽກງານຈັດຕັ້ງ, ວຽກງານຫ້ອງການ, ວຽກງານໂຄສະນາ ວຽກງານຂ່າວສານ ແລະ ຕິດຕາມກວດ ກາປະເມີນຜົນ, ການສະຫຼຸບລາຍງານ ວຽກງານຮອບດ້ານຂອງ ສຍລ ແຕ່ລະ ໄລຍະ, ພ້ອມທັງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກ ນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ວິຊາການດ້ານ ການບໍລິຫານຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງໜ້າ ທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສຍ ທຸກຂັ້ນ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ ວຽກງານໃຫ້ໄດ້ດີ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.

      ນອກນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍຄົ້ນຄວ້າສົນທະນາ ແລະ ແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນ, ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວ ກັບການເປັນຄູຝຶກ ພ້ອມນີ້ຍັງຈະໄດ້ລົງ ເລິກແຕ່ລະໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານແມ່ຍິງ ເພື່ອໃຫ້ ສຍ ແຕ່ລະຂັ້ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນ ທຸກດ້ານ ເປັນກໍາລັງແຮງອັນ ໜັກແໜ້ນ ປະກອບສ່ວນໃນການປະ ຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມຂອງລັດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ແມ່ຍິງໃຫ້ປະ ກົດຜົນເປັນຈິງ.

      ທ່ານນາງ ວາດສະໜາ ໂພ ໄຊຍະວົງ ຮອງປະທານ ສຍ ແຂວງ ສາລະວັນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ຮັບ ຮູ້ເຂົ້າໃຈບົດຮຽນອັນໃໝ່ໆຫຼາຍ ຢ່າງຈາກຄູຝຶກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວຽກງານພັດທະນາແມ່ຍິງ, ການບໍາ ລຸງສ້າງພະນັກງານເພດຍິງ ເພື່ອສືບ ທອດປ່ຽນແທນ. ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການ ຝຶກອົບຮົມ ຈະນໍາເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ ໄປຖ່າຍທອດ ສຍ ແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ບ້ານ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈບົດຮຽນອັນໃໝ່ ເພື່ອພັດ ທະນາຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຮູ້ນໍາພາຮອບດ້ານŽ.

                                                                                                                                                                                                                                                                         ໂດຍ: ນາງ ພັນທະພອນ

146147148149

ແມ່ຍິງແຂວງຊຽງຂວາງເຄີຍມີມູນເຊື້ອພິລະອາດຫານປະກອບສ່ວນໃນການຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ ດ້ວຍຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ເດັດດ່ຽວໜຽວແໜ້ນບໍ່ຍອມຈໍານົນ ຈົນໄດ້ສົມຍານາມທີ່ສ່ອງແສງຜ່ານຫຼາຍບົດເພງວ່າ: ສາວຊຽງຂວາງທັງງາມທັງເກັ່ງŽ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັກສາມູນເຊື້ອທີ່ດີງາມດັ່ງກ່າວ ຄະນະພັກ ຄະນະນໍາແຂວງຊຽງຂວາງຍາມໃດກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຍົກສູງບົດບາດຍິງ-ຊາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານແຕ່ລະດ້ານ. ດັ່ງການໃຫ້ສໍາພາດຂອງ ທ່ານນາງ ອຸເທນ ມາສີຊົນໄຊ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການສ້າງພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງເພດຍິງ ຄັ້ງທີ II ທີ່ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຈັດຂຶ້ນ ບາງຕອນທ່ານກ່າວວ່າ:

       ຄະນະພັກ ຄະນະນໍາແຕ່ລະຂັ້ນ ຂອງແຂວງ ຍາມໃດກໍໄດ້ຍຶດໝັ້ນຕາມແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ຕະຫຼອດມາ. ໂດຍສະເພາະການກໍ່ສ້າງພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງເພດຍິງ ຊຶ່ງປະຈຸບັນແມ່ນອີງໃສ່ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ,ອີງໃສ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ VII ຂອງອົງຄະນະພັກ

ແຂວງ. ຍ້ອນເຫັນໄດ້ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຫື່ອແຮງ, ສະຕິປັນຍາຂອງຕົນເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານອັນສໍາຄັນຂອງພັກ-ລັດ ກໍຄື ວຽກງານອັນສໍາຄັນຂອງແຂວງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະພັກ ຄະນະນໍາແຂວງຈຶ່ງໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກການອ້ອມຂ້າງ, ຄະນະນໍາຂັ້ນເມືອງໃນການກໍານົດແຜນສ້າງພະນັກງານນໍາພາເພດຍິງ ໂດຍມີຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ

ຄະນະນໍາແຂວງ ແລະ ຄະນະຈັດຕັ້ງເມືອງເປັນໃຈກາງໃນການສ້າງພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້້ມຄອງເພດຍິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈໍານວນແມ່ຍິງທີ່ບັນຈຸເຂົ້າໃນຕໍາແໜ່ງນໍາພາຕັດສິນບັນຫາແຕ່ລະຂັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ມີແມ່ຍິງ ກວມ 33,3%, ກໍາມະການພັກແຂວງກວມ 9, 67%, ຄະນະພັກເມືອງທັງ 7 ເມືອງ ມີແມ່ຍິງ ກວມ 8,14%. ນອກນີ້ ຍັງມີແມ່ຍິງທີ່ເປັນເລຂາ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ຄະນະ

ພັກຮາກຖານອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ເມືອງ ກວມ 8,9%, ແມ່ຍິງທີ່ເປັນເລຂາ, ຮອງເລາຂາພັກບ້ານ ແລະ ຄະນະພັກບ້ານກວມ 15,4%.

       ສໍາລັບສາຍລັດປົກຄອງກໍມີແມ່ຍິງໃນຕໍາແໜ່ງນໍາພາຕັດສິນບັນຫາເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ຢູ່ພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ກວມ 10,16%, ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ກວມ 31,13%, ແມ່ຍິງທີ່ເປັນນາຍບ້ານ, ຮອງນາຍບ້ານ ກວມ 15,78%. ສໍາລັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ມີແມ່ຍິງ ກວມ 33,33% ແລະ ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນແຂວງ ກວມ 23,52% ຖ້າທຽບໃສ່ສະໄໝທີ VII ຜ່ານມາເຫັນວ່າ ມີຈໍານວນແມ່ຍິງເພີ່ມຂຶ້ນ. ສ່ວນຢູ່ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ກວມ 10% ຂຶ້ນໄປ. ຖືວ່າໄລຍະປີ 2015-2017 ມີແມ່ຍິງບັນຈຸເຂົ້າໃນຕໍາແໜ່ງນໍາພາສູງຂຶ້ນŽ.

       ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ຄະນະພັກ ຄະນະນໍາແຕ່ລະຂັ້ນພາຍໃນແຂວງໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງ ໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງຊັ້ນກາງພາຍໃນແຂວງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍໄດ້ຈັດມາແລ້ວ 13 ຊຸດ ແລະ ກຽມເປີດຊຸດທີ 14;ສໍາລັບ ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງກໍໄດ້ເປີດແລ້ວ 2 ຊຸດ ໂດຍມີເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງຈາກບັນດາເມືອງ, ພະແນກການອ້ອມຂ້າງ

ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ. ນອກນີ້ຍັງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ຂັ້ນບ້ານກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ.

       ທ່ານນາງ ອຸເທນ ມາສີຊົນໄຊ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄິດຕື່ມວ່າ: ສໍາລັບຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ຍາມໃດກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງພະນັກງານເພດຍິງ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປຸກລະດົມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງຕາມແນວທາງຂອງພັກ-ລັດ ວາງອອກແຕ່ລະໄລຍະ, ສ້າງໂອກາດໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໄດ້ມີບົດບາດໃນສັງຄົມເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ; ເມື່ອພັກ-ລັດໃຫ້ຄວາມ

ສໍາຄັນຕໍ່ການຍົກລະດັບແມ່ຍິງແລ້ວ ແມ່ຍິງກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຕົນເອງ, ພັດທະນາຄອບຄົວ ແລະ ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ພິເສດ ເພດຊາຍກໍຕ້ອງໄດ້ອຸ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງໂດຍສະເພາະຫົວໜ່ວຍຄອບຄົວ ຍິ່ງຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມແມ່ຍິງໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານທີ່ພັກ-ລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງມອບໝາຍໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍŽ.

                                                                                                                                                                                                                                                                     ໂດຍ: ອິນດາວອນ