123

1 ປີ ຜ່ານມາ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ (ສຍ) ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ນຳເອົາມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານ

ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (ສສຍລ) ຄັ້ງທີ 2 ສະໄໝ VII ໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງໃນແຕ່ລະຂັ້ນ

ຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢ່າງມີຈຸດສຸມສະແດງອອກຜ່ານຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍດ້ານ.

       ທ່ານນາງ ຕຸລາພອນ ອະລິຍະ ປະທານ ສຍ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ສຍ ພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ 71 ບ້ານທີ່ໄດ້

ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ແຕ່ປີ 2015-2020, ເລັ່ງໃສ່ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະມາ

ຊິກ ສຍ, ແມ່ຍິງບັນດາເຜົ່າ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທີ່ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າຂອງ

ປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ເພື່ອຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ, ອັນທີ່

ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການຫັນເອົາພະນັກງານລົງສູ່ຮາກຖານ, ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ 3 ຂັ້ນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ໄປພ້ອມກັບການ

ສ້າງພະນັກງານ, ເຮັດໜ້າທີ່ໂຄສະນາປຸກລະດົມ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດສັນພູມລຳເນົາຕິດພັນກັບການຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ

ໂດຍອີງໃສ່ 6 ທາງອອກຂອງແຂວງກຳນົດໄວ້, ສຳລັບ ສຍ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເລືອກເອົາທາງອອກທີໜຶ່ງ: ເຮັດການກະສິກຳເນີນສູງ

(ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ) ແລະ ທາງອອກທີຫົກ: ເຮັດການຄ້າຊາຍແດນ (ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ) ເປັນບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍແກ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອຫຼຸດພົ້ນ

ຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

124

ທ່ານນາງ ບູນທະວີ ສິງວິໄລ ຮອງປະທານ ສຍ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄະນະບໍລິຫານງານ ສຍ ແຂວງ, ກໍຄືຄະ

ນະນຳ ສຍ ແຕ່ລະຂັ້ນ ໄດ້ຫັນເອົາມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານ ສສຍລ ຄັ້ງທີ 2 ສະໄໝ VII ມາເປັນແຜນວຽກລະອຽດ

ໂດຍສະເພາະມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານ ສຍ ແຂວງ ພ້ອມທັງນຳພາສະມາຊິກ ສຍ, ແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າໃນແຂວງ

ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິດັ່ງກ່າວ, ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດ

ຊອບສູງ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດ, ສະມາຊິກ ສຍ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ກໍຄືກົດລະ

ບຽບຂອງ ສຍ ລາວວາງອອກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ພ້ອມນີ້ ສຍ ແຂວງ ຍັງຖືສຳຄັນໃນການສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບໃນດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍປຸກລະ

ດົມຊຸກຍູ້ໃຫ້ ສຍ ບັນດາເມືອງລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ສ້າງ

ເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແມ່ຍິງສ້າງເສດຖະກິດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກ

ຍາກ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຫັດຖະກຳຕ່ຳຫູກ, ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແລະ ອື່ນໆ.

      

      

                                                                                                                                                                                                                                                      ໂດຍ: ສຍ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

                                                                                                                                                                                                                                                                 ແລະ ໄຊສົມບູນ