ຄິດແນວໃດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງບຸກຄົນທີ່ເຄີຍປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຮັ່ງມີ ແນ່ນອນວ່າຫຼາຍທ່ານກໍຕ້ອງສົງ ໄສ ແລະ ຄິດວ່າ ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນມີວິທີແນວໃດ ຈຶ່ງສາມາດສ້າງທຸລະກິດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຮັ່ງມີໄດ້ທັ້ງທີ່ບາງຄົນແມ່ນມີຕົ້ນທຶນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຕຳ່ຫຼາຍ ກໍສາມາດສ້າງເປັນທຸລະກິດໄດ້ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າມີວິທີດັ່ງນີ້:

  1. ຕົນເອງເປັນຜູ້ເລືອກຊີວິດ: ໝາຍຄວາມວ່າຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄິດທີ່ຢາກຈະເຮັດຫຍັງ ກໍຈະຮີບລົງມືປະຕິບັດທັນທີ ໂດຍບໍລໍຖ້າໂອກາດ ເພາະເຂົາເຊື່ອວ່າຊີວິດຢູ່ໃນກຳມືຂອງຕົນເອງ.
  2. ມີແນວຄິດຫົວການຄ້າຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ: ຄົນຮັ່ງມີມັກຈະເບິ່ງເຫັນສິ່ງຕ່າງໆເປັນເງິນ ເປັນຄຳໄປໝົດ ພວກເຂົາຍອມເສຍສະຫຼະເວລາໃນຕອນຍັງນ້ອຍ ເພື່ອມາເຮັດວຽກຫາເງິນ ຫາປະສົບການ ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງຫຼາຍກວ່າຈະໄປທ່ຽວຫຼິ້ນ.
  3. ຕົນເອງຕ້ອງເປັນຜູ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢູ່ສະເໝີ ແລະ ມັກຄິດເຫັນໂອກາດຫຼາຍກວ່າອຸປະສັກ: ໂດຍສະເພາະໃນການລົງທຶນເຂົາມັກຄິດວ່າຕ້ອງປະສົບຜົນສຳເລັດເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງຕ່າງຈາກຄົນທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ກ້າສ່ຽງ, ບໍ່ກ້າລົງທຶນ. ເມື່ອບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ກໍຄິດຫາທາງອື່ນສຳຮອງໄວ້ເພື່ອສາມາດເດີນຕໍ່ໄປໄດ້.
  4. ມັກຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ: ຄົນຮັ່ງມີມັກສະແຫວງຫາສິ່ງໃໝ່ໆຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອນຳມາປັບໃຊ້ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ເພາະປັດຈຸບັນແມ່ນມີການແຂ່ງຂັນກັນຫຼາຍ ຖ້າຫາກເຮົາເອງຍັງມີຄວາມຄິດຫຼ້າຫຼັງຢູ່ ກໍບໍ່ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດງ່າຍໆ ໄດ້.
  5. ສະແຫວງຫາຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ຊີວິດ: ເຂົາເຈົ້າມັກເບິ່ງບັນຫາໃນຫຼາຍດ້ານ ລວມທັງການເບິ່ງລາຍຮັບ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ເບິ່ງລາຍຮັບປະຈຳເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງມີລາຍຮັບດ້ານອື່ນນຳ ເພາະເຂົາເຊື່ອວ່າເງິນແມ່ນສາມາດນຳເອົາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສຸກເຂົ້າມາໃນຊີວິດໄດ້.