ພາສາອັງກິດສຳລັບແມ່ຍິງ

- Transforming: ປັບປຸງ.

Time is Now: Rural and urban activists transforming womenžs lives

ເຖິງເວລາຮ່ວມໃຈປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະ ບົດ.

      - Stop violent: ຢຸດຄວາມຮຸນແຮງ.

Together we can stop violence against women and girls.

ຮ່ວມໃຈກັນຢຸດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

      - The Counseling and Protection Center for Women and Children: ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

The Counseling and Protection Center for Women and Children established and officially opened on January 12, 2006 which is the first shelter in Laos that protect and provide comprehensive assistances for women and children of domestic violence, trafficking and sexual exploitation.

ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ເປີດຢ່າງເປັນທາງການໃນ ວັນທີ 12 ມັງກອນ 2006 ຊຶ່ງເປັນສູນແຫ່ງທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດ ໜ້າທີ່ປົກປ້ອງ ແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີບັນ ຫາໃນສັງຄົມ ລວມທັງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບ ຄົວ, ຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຈາກການກົດຂີ່ຂູດຮີດທາງເພດ.