ພາສາອັງກິດສຳລັບແມ່ຍິງ

  1. Livelihood = ຊີວິດການເປັນຢູ່

      Lao Womenžs Union actively implements its tasks to help Lao women get better livelihood = ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອຊ່ວຍແມ່ຍິງໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ.

  1. Strengthen = ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ

      The program II of Lao Women Development Plan is to strengthen

capacity of Lao Womenžs Union = ໂຄງການທີ II ລະບຸໃນແຜນພັດທະນາ ແມ່ຍິງລາວ ແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.

  1. Grass root = ຮາກຖານ

      There are 4 levels of Lao Womenžs Unionžs organizational structure as central, ministry/organization/ capital/province, district and grass root levels = ລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວມີ 4 ຂັ້ນ ຄື: ສູນກາງ, ກະຊວງ/ອົງການ/ນະຄອນຫຼວງ/ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນຮາກຖານ.