ການຖືພາໃນໄລຍະທໍາອິດ (1-3 ເດືອນທໍາອິດ) ເປັນໄລຍະທີ່ຮ່າງກາຍມີ ການປ່ຽນແປງ ເພາະວ່າຮໍໂມນເລີ່ມມີການ ປ່ຽນແປງ ແລະ ລູກໃນທ້ອງກໍເລີ່ມຈະເລີນເຕີບໂຕ. ເປັນໄລຍະທີ່ແມ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບເປັນຢ່າງດີ, ມີ ສະຕິໃນການໄປການ ມາລວມທັງການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະມື້ກໍຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບການປ່ຽນ ແປງຕ່າງໆທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ. ສິ່ງສໍາຄັນ ໄລ ຍະຖືພາ 3 ເດືອນທໍາອິດແມ່ຄວນຫຼີກ ເວັ້ນ ແລະ ບໍ່ຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

          - ແມ່ຍິງຖືພາໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນບໍ່ຄວນຊື້ຢາແກ້ປວດ, ຢາຕ້ານເຊື້ອ ຫຼື ຢາ ຊະນິດຕ່າງໆມາກິນເອງ, ຄວນກິນຢາຕາມທີ່ແພດ ໝໍສັ່ງເທົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າຢາບາງ ຊະນິດອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງ ແມ່ ແລະ ລູກໃນທ້ອງໄດ້.

          - ບໍ່ຄວນກິນອາຫານດິບ ຫຼື ບໍ່ ສຸກດີ, ອາຫານທະເລດິບ, ເລືອດແປງ, ໄຂ່ດິບ ແລະ ຊີ້ນທຸກປະເພດທີ່ບໍ່ສຸກ ເພາະອາດ ຈະມີເຊື້ອພະຍາດ ທີ່ສາມາດສົ່ງຕໍ່ໄປຫາລູກໃນທ້ອງໄດ້.

          -  ຫຼີກເວັ້ນບໍລິເວນທີ່ມີມົນລະພິດ ເປັນຕົ້ນ: ບ່ອນທີ່ມີອາຍພິດຈາກທາດເຄມີ, ໝອກຄວັນ ທີ່ເຜົາໄໝ້ຈາກນໍ້າມັນ.  ດີແທ້ ຄວນຫຼີກເວັ້ນບໍລິເວນທີ່ລົດຕິດ ຫຼື ບ່ອນອາກາດແອອັດ ແລະ ຄວັນຢາສູບ ເພາະວ່າໃນຄວັນຢາສູບຈະມີສານພິດທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປທໍາ ລາຍການເຮັດວຽກຂອງມັນສະໝອງຂອງແມ່ ແລະ ລູກໄດ້.

          - ບໍ່ຄວນດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດແອລກໍຮໍ (ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດ ເຫຼົ້າ) ເພາະມັນຈະໄປທໍາລາຍລະບົບປະ ສາດ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເດັກມີບັນຫາຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ທຳລາຍຄວາມຈື່ຈໍາ ຫຼື ຮ້າຍແຮງ ໄປກວ່ານັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ອະ ໄວຍະວະບາງ ພາກສ່ວນໃນຮ່າງກາຍຂອງເດັກຜິດປົກກະຕິໄດ້ ເຊັ່ນ: ສາຍຕາສັ້ນ, ດັງແໝບ ຫຼື ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍບໍ່ສົມບູນຄືເດັກ ທີ່ປົກກະຕິ. ສະນັ້ນ, ແມ່ຕ້ອງໄດ້ຫຼີກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດ ແອລກໍຮໍ.

          - ບໍ່ຕຶງຄຽດເກີນໄປ ເພາະວ່າຄວາມເຄັ່ງຄຽດຂອງແມ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງລູກໃນທ້ອງ ຮ້າຍແຮງ ໄປກວ່ານີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫຼຸລູກກໍເປັນໄດ້.

          - ບໍ່ຄວນອົດອາຫານຊະນິດຕ່າງໆທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ເດັກ ເປັນຕົ້ນ: ອາຫານທີ່ ມີທາດເຫຼັກ (ກົດໂຟລິກ), ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ (ເຂົ້າ, ຊີ້ນ, ປາ, ຜັກ, ໝາກໄມ້, ນົມ, ຖົ່ວ ແລະ ອື່ນໆ) ທີ່ມີປະ           ໂຫຍດຕໍ່ພັດທະນາການຂອງລູກໃນທ້ອງ.

ຖ້າແມ່ອົດອາຫານອາດຈະເຮັດໃຫ້ລູກຂາດສານອາຫານຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງຂອງແມ່. ສະນັ້ນ, ແມ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການກິນອາຫານໃຫ້ ຄົບ 5 ໝວດ.

          - ໃນໄລຍະຖືພາເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ບໍ່ ຄວນອາບ ຫຼື ແຊ່ນໍ້າອຸ່ນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຂອງແມ່ສູງຂຶ້ນ ເປັນສາ ເຫດເຮັດໃຫ້ເດັກຂາດນໍ້າ, ອົກຊີ ແຊນ (ອາກາດ) ໃນການຫາຍໃຈບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງລູກໃນທ້ອງ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເດັກເກີດ ກ່ອນກໍານົດ ແລະ ນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າປົກ ກະຕິ.

ຂໍ້ມູນຈາກ www. theasianparent thailand.com

                                                                                                                                                                                                     ຮຽບຮຽງໂດຍ: ນໍ້າທິບ